Skip to main content

Snoezelen umožňuje relaxaci i reminiscenci

Rozhovor vznikl dne 4. října 2013 v Domově důchodců a Domově sociálních služeb na Škultétyho ulici 329 ve Velkém Krtíši, kde poskytují služby dospělým a seniorům s postižením. Zaměstnankyně zařízení nám přiblížily, jakými způsoby lze Snoezelen využít při rozvoji, relaxaci i reminiscenci. Rozhovor vedli PaedDr. Jana Hrčová a M. A. Peter Mészáros....

Jak Snoezelen ovlivnil péči na psychogeriatrických odděleních v Nemocnici sv. Anny

Příspěvek ukazuje, jakým způsobem lze filozofii a principy metody Snoezelen zahrnout do běžné péče o klienty s demencí. Autor vysvětluje, že k dosažení změny v životě klientů by měly pobyty ve speciálně vybavené místnosti doplňovat další senzorické činnosti, které se stanou součástí denní reality klientů. V textu najdete četné příklady praktických úprav prostředí či nápaditých smyslových aktivit, které vám pomohou obohatit život vašich klientů a zpomalit postup demence....

Vliv Snoezelenu, integrovaného do 24-hodinové péče o klienty s demencí, na chování a náladu

Hloubková studie se zaměřila na efekty, které u klientů s demencí vyvolala aplikace metody Snoezelen. Autoři argumentují, že na dosažení dostatečně výrazné a trvalé změny chování pacientů bylo nevyhnutelné, aby se Snoezelen přístup stal součástí všech denních aktivit klientů. Autoři se rozhodli zahrnout senzorické aktivity do všední reality klientů. To přispělo ke zmírnění projevů agrese, rebelie, ztráty citu pro dekorum, apatie, deprese a dalších problematických projevů, které se objevují u pacientů s demencí....

Snoezelen u lidí s demencí

Uvedená studie patří mezi první, které zkoumají vliv Snoezelen místnosti na seniory s demencí. Text přibližuje reakce klientů na jednotlivé komponenty v místnosti; tyto poznatky lze využít při výběru vybavení do Snoezelen místnosti pro seniory s demencí. Studie poukázala na zlepšení nálady u klientů s demencí po pobytu ve Snoezelen místnosti a vytvořila základ pro další výzkumy v této oblasti....