Skip to main content

SENZORICKÉ DYSFUNKCE U DĚTÍ S AUTISMEM

poruchy autistického spektra
Senzorické dysfunkce se vyskytují téměř u každého dítěte s PAS a mají přímý dopad na jeho učení a chování. Záměrem příspěvku speciální pedagožky PaedDr. Jany Hrčové, Ph.D. je poukázat na tato propojení a dopady senzorických dysfunkcí na fungování dětí s PAS prostřednictvím přehledu výzkumných studií, které tyto souvislosti zkoumaly....

Snoezelen a trauma

Studie informuje o přínosu multisenzorického prostředí pro klienty s post-traumatickou stresovou poruchou. Ukazuje dopady poruchy na smyslové zpracování klientů a demonstruje, jakým způsobem může Snoezelen přispět k odstranění těchto nežádoucích příznaků. V závěru textu najdete kazuistiky několika klientů, kterým práce v multisenzorické místnosti pomohla vyrovnat se s traumatizující zkušeností....

Senzorická stimulace (Snoezelen) jako potenciální strategie pro léčbu chronické bolesti

Text shrnuje jednu z prvních studií, které zkoumaly efektivitu metody Snoezelen u lidí trpících chronickou bolestí. Výsledky poukazují na to, že u pacientů, kteří využívali multisenzorickou místnost došlo k jednoznačnému poklesu úrovně pociťované bolesti. Zároveň se u nich projevily další pozitivní efekty spojené s využíváním multisenzorického prostředí, například zlepšení spánku či zvýšení úrovně potěšení....

Náhodný kontrolní experiment v oblasti paliativní péče a chronické bolesti

Text nás seznamuje s výsledky jednoho z výzkumů působení multisenzorické místnosti na pacienty s chronickou bolestí. Studie porovnávala účinky metody Snoezelen s jinými relaxačními technikami. U skupiny, která absolvovala setkání v multisenzorické místnosti, se projevily výraznější pozitivní efekty nejen v úrovni pociťované bolesti, ale také v oblastech jako sebedůvěra či kvalita života....

Zkušenosti matek s kojením dítěte ve Snoezelen místnosti

V textu najdete bližší informace o jednom z prvních výzkumů zaměřených na využívání Snoezelen místnosti kojícími matkami. Studie byla realizována v nemocnici, kde měly matky s novorozenci do místnosti volný přístup. Výsledky studie prokázaly, že využívání multisenzorického prostředí mělo pozitivní efekt na matku i dítě, a pomohlo při překonání počátečních problémů při kojení....

Využití Snoezelenu v oblasti psychiatrie

Text se soustředí na využívání multisenzorického prostředí u cílové skupiny pacientů s psychiatrickými diagnózami. V článku najdete shrnutí pilotního výzkumu, který se věnoval vlivem Snoezelenu na osoby s psychiatrickými poruchami. Studie prokázala pozitivní krátkodobé účinky Snoezelenu jakými jsou posílení pocitu klidu, relaxace, optimismu či koncentrace....

Jak Snoezelen ovlivnil péči na psychogeriatrických odděleních v Nemocnici sv. Anny

Příspěvek ukazuje, jakým způsobem lze filozofii a principy metody Snoezelen zahrnout do běžné péče o klienty s demencí. Autor vysvětluje, že k dosažení změny v životě klientů by měly pobyty ve speciálně vybavené místnosti doplňovat další senzorické činnosti, které se stanou součástí denní reality klientů. V textu najdete četné příklady praktických úprav prostředí či nápaditých smyslových aktivit, které vám pomohou obohatit život vašich klientů a zpomalit postup demence....

Vliv Snoezelenu, integrovaného do 24-hodinové péče o klienty s demencí, na chování a náladu

Hloubková studie se zaměřila na efekty, které u klientů s demencí vyvolala aplikace metody Snoezelen. Autoři argumentují, že na dosažení dostatečně výrazné a trvalé změny chování pacientů bylo nevyhnutelné, aby se Snoezelen přístup stal součástí všech denních aktivit klientů. Autoři se rozhodli zahrnout senzorické aktivity do všední reality klientů. To přispělo ke zmírnění projevů agrese, rebelie, ztráty citu pro dekorum, apatie, deprese a dalších problematických projevů, které se objevují u pacientů s demencí....