Skip to main content

Osoby s demencí – Úvod do tématiky

Článek nabízí základní informace o problematice demence a využívání Snoezelenu u seniorů. Popisuje vhodné terapie pro různé stádia demence a poukazuje na možnosti jejich využití v multisenzorické místnosti.

Zatímco příčiny demence (Alzheimerovy choroby) nejsou známy, existuje několik studií, které se zabývají vědeckým výzkumem této zákeřné a vysilující nemoci. Již od počátku 70. let 20. století, kdy se poprvé objevil pojem Snoezelen (díky dvěma nizozemským terapeutům J. Hulseggemu a Ad Verheulovi), se ukazuje, že v práci s onemocněním jakým je Alzheimerova choroba může napomoci i neinvazivní a nefarmakologický přístup. Jedním z nejvýznamnějších reprezentantů takového přístupu je právě metoda Snoezelen.

Snoezelen jako relaxační a terapeutická metoda byla původně aplikována výhradně u osob s těžkým mentálním postižením, ale v průběhu posledních několik let se Snoezelen místnosti začínají objevovat stále častěji v domovech pro lidi s demencí. Velký úspěch u seniorů v celé západní Evropě zažil Snoezelen vlastně již v 90. letech minulého století. V současnosti existuje pouze v Nizozemsku přibližně 70 Snoezelen místností v zařízeních pro lidi s demencí.

Cílem těchto místností je snížit agresivitu a apatii klientů pomocí multisenzorického prostředí, které tyto místnosti nabízejí. Prostřednictvím podnětů jako jsou světelné a zvukové efekty, dotykové plochy, relaxační hudba či příjemná vůně éterického oleje dochází ke stimulaci vnějších smyslů, jako jsou zrak, sluch, hmat, čich či chuť. Vytváří se prostředí, které vyvolává pěkné a příjemné vzpomínky, stejně tak stimuluje a aktivuje ke starým návykům.

Cílené postupy v rehabilitaci u pacientů s demencí

V lehkém stadiu onemocnění pacientů s demencí má velký význam psychoterapie, která slouží ke zlepšení komunikace a emočního prožívání. Pacient se často neumí zorientovat v realitě, všimneme si i zhoršení v sociálních dovednostech, dezorientaci v prostředí. V tomto stadiu k orientaci v realitě pomáhá zapojení znaků a symbolů. Velmi účinným prvkem je právě paměťový trénink na zlepšení nebo stabilizaci kognitivních funkcí. Důležitou součástí léčby a rehabilitace pacientů s demencí je dále resocializace, tedy zachování sociálních dovedností, schopnosti sebehodnocení, stimulace a oživení zájmu.

U pacientů v pokročilém stadiu demence následuje cílená kognitivní stimulace za použití externích paměťových pomůcek. Nazýváme ho aktivační trénink podle Jarovského (1994), který zahrnuje trénink orientace v realitě, trénink relaxace a kognitivní trénink. Často se používají různé paměťové pomůcky, jako jsou knihy, fotografie apod. Dalším prvkem v léčbě pacientů s demencí je senzorický trénink – stimulace vnímání (taktilní, kinestetické, proprioceptivní, vizuální, akustické a čichové). Nedílnou součástí terapie je reminiscenční terapie. Při tomto druhu terapie jde o evokování zážitků z minulosti, oživují se vzpomínky, čímž se posiluje identita.

V pokročilejších stádiích demence hrají významnou roli i neverbální techniky. Nejčastěji využívanými technikami jsou muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, taneční a pohybová terapie. Stimulujeme tak neverbální komunikaci s okolím, zmírňujeme fyzické a emoční napětí.

Tyto obecné poznatky o cílených postupech v rehabilitaci u pacientů s demencí můžeme využít i ve Snoezelen terapii.

U pacientů s demencí dochází ke ztrátě základních komunikačních a sociálních dovedností. Ztrácejí nejen nabyté kognitivní schopnosti, ale i zájem o okolí. Klesá jejich nálada, stávají se depresivními. Častokrát v jejich chování převládají prvky agresivity. Snoezelen terapie nabízí pacientům s demencí vhodné alternativní řešení s možností uvědomění si svého okolí. Umožňuje jim lépe reagovat na prostředí, jehož jsou součástí. Stimulující prostředí snižuje agresivitu a zlepšuje náladu prostřednictvím uklidnění těla a mysli, Snoezelen tak může navodit vnitřní vyrovnanost a klid.

 

Autorka: Mgr. Andrea Valentová

Zdroj ilustračního obrázku: www.fairways.org.uk