Skip to main content

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DÁLE JEN „ZÁSADY“)

PROVOZOVATEL DAT

3lobit, o.z., odštěpný závod, Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

ÚVOD

3lobit, o.z. se zavazuje chránit a respektovat Vaše soukromí v souladu s aktuálními předpisy o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů. Zásady vysvětlují, kdy a proč shromažďujeme osobní informace, jak je používáme, zda podmínky, za kterých je můžeme poskytnout jiným. Zásady se vztahují na zasílání našeho Newsletteru.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které 3lobit shromažďuje na základě Vašeho souhlasu, budou použity pro účely zasílání elektronického Newsletteru – informačního materiálu o tématech Snoezelen, senzorická integrace, odborné práce s klienty se zdravotním znevýhodněním a tématech týkajících se zvyšování jejich kvality života.

OBLAST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3lobit, o.z. shromažďuje osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, organizace, město a e-mail, resp. jiný údaj, který nám poskytnete. Z webové stránky www.3lobit.cz můžeme shromažďovat IP adresu a úkony provedené na tomto webu.

Pro účely rozesílání našeho Newsletteru neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné speciální kategorie osobních údajů, jako jsou jedinečné identifikátory nebo citlivé osobní údaje.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Shromažďování osobních údajů se uskutečňuje výlučně na základě souhlasu dotčené osoby použitím „Registračního formuláře pro odebírání Newsletteru“, který uchovává dokumentaci týkající se souhlasu dané osoby.

SOUHLAS

Souhlasem s tímto sdělením o ochraně osobních údajů dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů výlučně pro výše uvedené  účely .

Svůj souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz na konci Newsletteru nebo e-mailem na adresu info@3lobit.cz. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH DAT TŘETÍM OSOBÁM

3lobit, o.z. nešíří, neprodává ani nepronajímá Vaše informace žádným třetím stranám bez Vašeho souhlasu, s výjimkou osob, které jsou v 3lobitu, o.z. v pracovněprávním, obdobném nebo  jiném vztahu s cílem zasílat Vám Newsletter.

Pokud to vyžaduje zákon, Vaše osobní informace 3lobit, o.z. poskytne, pokud to vyžaduje zákon, neboť se důvodně domníváme, že zveřejnění je třeba kvůli ochraně práv o.s. 3lobit a / nebo  dodržování soudního řízení, soudního příkazu nebo jiného právního procesu. Uděláme však vše, abychom zajistili, že Vaše práva na ochranu osobních údajů budou i nadále chráněna.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud to považujeme za nezbytné ke splnění účelu, pro který byly shromážděny, přičemž bereme v úvahu potřebu odpovědět na Vaše podněty a vyřešit možné stížnosti. Údaje, které jsme získali na základě vašeho souhlasu se zasíláním newsletteru uchováváme, dokud nám příslušný souhlas neodvoláte. Když osobní údaje, které zpracováváme, již nejsou potřebné, odstraníme je bezpečným způsobem. Můžeme zpracovávat údaje pro statistické účely, ale v takových případech budou údaje anonymizované.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovat od nás jako provozovatele, resp. prostředníka přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako dotyčné osoby, právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, nebo právo vznést námitku proti zpracování.

POUŽÍVÁNÍ COOKIES A  WEBOVÝCH BEACONS

Ke shromažďování informací během navigace na www.3lobit.cz používáme cookies a webové beacons (dále jen „navigační informace o webových stránkách“). Webové navigační informace obsahují standardní informace z webového prohlížeče jako například typ prohlížeče, adresu a IP („IP“) a akce, které vykonáváte na www.3lobit.cz, jako jsou zobrazené webové podstránky a kliknutí na odkazy.

Tyto informace slouží k efektivnějšímu fungování www.3lobit.cz a ke sběru statistických informací a shromažďování takových osobních údajů jako typ prohlížeče a operačního systému, odkazující stránky, cesty přes stránky, domény ISP atd., abychom věděli, jak návštěvníci www.3lobit.cz používají. Cookies a podobné technologie nám pomáhají přizpůsobit www.3lobit.cz Vašim preferencím, postupům a potřebám, a také odhalit a předcházet bezpečostním hrozbám a zneužití. Samostatně používané cookies a webové beacons Vás osobně neidentifikují.

ZMĚNY ZÁSAD

3lobit, o.z. si vyhrazuje právo kdykoli Zásady změnit. Aktuální verze bude vždy dostupná na https://3lobit.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ Doporučujeme Vám, abyste Zásady občas zkontrolovali, abyste se ujistili, že jste se změnami spokojeni. Pokud provedeme změny, které podstatně Zásady změní, budeme Vás informovat e-mailem nebo uveřejněním oznámení na https://3lobit.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ předtím, než tato změna nabude účinnosti.

VAŠE PRÁVO STĚŽOVAT SE NA ORGÁN DOHLEDU

Pokud jste nespokojeni se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se nejprve obrátit na adresu info@3lobit.cz.

Pokud budete nadále nespokojeni, máte právo požádat o pomoc přímo vnitrostátní kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto informace byly publikovány na stránce dne 25. 05. 2018.