Skip to main content

Smyslové vnímání má smysl

Naše poslání

V občanském sdružení 3lobit podporujeme metody práce, které směřují k plnohodnotnému osobnímu prožívání a zlepšení kvality života lidí se zdravotním znevýhodněním. Věříme, že přijímající a lidský přístup, odbornost a odpovídající kvalifikace jsou základem úspěšné a smysluplné práce s dětmi, dospělými a seniory, kteří si zaslouží zvláštní pozornost.

Co děláme

Naše služby jsou určeny především odborným pracovníkům a pedagogům, kteří se věnují lidem se speciálními potřebami. Kromě školení zaměřených na Snoezelen, senzorickou integraci a smyslové vnímání přinášíme odborné články, příklady dobré praxe a tipy na účinnou terapeutickou a pedagogickou práci.

V našem internetovém obchůdku Sensa-shop nabízíme jedinečné senzorické pomůcky vhodné pro ergoterapii, bazální stimulaci, fyzioterapii, logopedii, zrakovou stimulaci, aromaterapii, muzikoterapii, reminiscenční terapii či relaxaci.

Pomáháme a radíme při zařizování multisenzorických (Snoezelen) místností a prostředí pro metodu senzorické integrace.

 

Náš tým

Peter Meszarosvvv
peter kto sme cs

Peter Mészáros
předseda sdružení, statutář

Podílí se na realizaci projektů, které nabízejí inovativní řešení sociálních a společenských problémů. Ve třetím sektoru pracuje více než patnáct let, vede občanské sdružení 3lobit, o.z. V minulosti vedl program rozvoje sociálních inovací v Green Foundation a projekt podpory společensky prospěšných podnikatelů pod názvem "Mohou ryby létat?" Nadace Provida. Angažuje se v oblasti poradenství a tvorby veřejných politik či programů podpory v oblasti sociální ekonomiky. Na Slovensku studoval ekonomii a politické vědy, magisterské studium absolvoval v oboru religionistiky na The University of Chicago v USA.

Občianske združenie 3lobit+ 420 722 572 075
Dušan Alekša
dusan kto sme cs

Dušan Alakša
místopředseda sdružení

Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Od ukončení studia (1997) pracoval na Psychiatrické klinice Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě-Ružinově a na jejím detašovaném pracovišti v Denním psychiatrickém stacionáři Podunajské Biskupice. Je absolventem výcviku skupinové psychoterapie ve Slovenském institutu Psychodynamické psychoterapie. Od roku 2007 působí v roli místopředsedy občanského sdružení 3lobit. Od roku 2015 pracuje v soukromé psychiatrické ambulanci v Pezinku, kde se mimo jiné věnuje i problematice autismu v dospívajícím a dospělém věku. Úzce spolupracuje s více zařízeními sociálních služeb v bratislavském regionu.

Občianske združenie 3lobit+ 421 948 808 050
Jana Hrcova
janka hrcova kto sme cs

Jana Hrčová
odborný garant vzdělávacích aktivit, lektor, konzultant, SI Pedagóg GSID®

Působí na Spojené škole v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem a žáky s kombinovaným postižením a jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Spolupracuje se Soukromým centrem špeciálně pedagogického poradenství v Ružomberku při diagnostice a terapii poruch v senzorické integraci a senzomotorických funkcí. Je spoluautorkou první monotematické recenzované publikace o koncepci Snoezelen ve slovenském jazyce. Věnuje se problematice vzdělávání jednotlivců s mentálním a kombinovaným postižením a možnostem využití Snoezelenu u různých cílových skupin. Je odborným garantem vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association) a držitelkou mezinárodního certifikátu Snoezelen - Mezinárodní doplňková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse. Držitelka certifikátu Pedagogika senzorické integrace uděleného Německou společností senzorické integrace.

Občianske združenie 3lobit+421 944 565 068
Dagmar Mega
dagmar mega kto sme cs

Dagmar Mega
lektor, konzultant, networking

Snoezelenu se věnuje od roku 2009, kdy postupně v její mateřské organizaci - Akropolis v Uherském Hradišti - vznikl komplex tří Snoezelen místností, kde vede programy pro osoby s postižením, jakož i běžnou populaci - rodiče s dětmi, skupiny dětí z mateřských i základních škol i seniory. Zkušenosti získala převážně ve Velké Británii na odborných stážích a dalších konferencích a seminářích. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, působí jako lektor, poradce a metodik v oblasti smyslového vnímání, rozvoje kognitivních funkcí, inkluze a soft skills. Při terapeutické práci vychází z principů adleriánské psychologie. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - obor filozofie a germanistika s doplněním pedagogického minima pro výuku němčiny a základů společenských věd.

Občianske združenie 3lobit+ 420 605 273 426
Ľuba Heinzlová
luba kto sme cs

Ľuba Heinzlová
produktový specialista internetových obchodů se senzorickými pomůckami

Tvoří produktové portfolio našich internetových obchodů se senzorickými pomůckami. Poskytuje poradenství při volbě komponentů pro Snoezelen místnosti a místnosti pro metodu senzorické integrace, připravuje kvalifikované nabídky pro zákazníky. Je absolventkou Fakulty masmediální komunikace Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě.

Občianske združenie 3lobit+ 420 722 159 305
Milan Kto sme cs
Milan Kto sme cs

Milan Ružička
logistika

V rámci obchodní operace Sensa shop má na starosti logistiku zboží a tvorbu grafických návrhů Snoezelen místností. Logisticky se spolupodílí na realizaci školení. Studoval Fakultu řízení na Vysoké škole ekonomické v Košicích.

Občianske združenie 3lobit+ 421 948 044 589

Správní rada

Anton Heretik, ml.

psycholog
předseda Správní rady

Elena Gallová Kriglerová

sociolog
člen Správní rady

Monika Šikulová

pracovnice v rozvojové pomoci
člen Správní rady

 

Právní forma

3lobit je nepolitické, dobrovolné, zájmové sdružení občanů, které rozvíjí činnost na území Slovenska a České republiky. Sdružení je samostatnou právnickou osobou zaregistrovanou Ministerstvem vnitra Slovenské republiky dne 3. 9. 2004 pod číslem VVS/1-900/90-24393.

 

Sídlo odštěpného závodu sdružení v České republice:
3lobit, o.z., odštěpný závod
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 052 06 880
DIČ: CZ05206880
Bankovní spojení
Název banky: FIO Banka ČR
Číslo účtu: 2900872874/2010