Skip to main content

Smyslové vnímání má smysl

Naše poslání

V občanském sdružení 3lobit podporujeme metody práce, které směřují k plnohodnotnému osobnímu prožívání a zlepšení kvality života lidí se zdravotním znevýhodněním. Věříme, že přijímající a lidský přístup, odbornost a odpovídající kvalifikace jsou základem úspěšné a smysluplné práce s dětmi, dospělými a seniory, kteří si zaslouží zvláštní pozornost.

Co děláme

Naše služby jsou určeny především odborným pracovníkům a pedagogům, kteří se věnují lidem se speciálními potřebami. Kromě školení zaměřených na Snoezelen, senzorickou integraci a smyslové vnímání přinášíme odborné články, příklady dobré praxe a tipy na účinnou terapeutickou a pedagogickou práci.

V našem internetovém obchůdku Sensa-shop nabízíme jedinečné senzorické pomůcky vhodné pro ergoterapii, bazální stimulaci, fyzioterapii, logopedii, zrakovou stimulaci, aromaterapii, muzikoterapii, reminiscenční terapii či relaxaci.

Pomáháme a radíme při zařizování multisenzorických (Snoezelen) místností a prostředí pro metodu senzorické integrace.

 

Náš tým

peter kto sme cs
peter kto sme cs

Peter Mészáros
předseda sdružení, statutář

Podporuje a podílí se na realizaci projektů, které nabízejí inovativní řešení sociálních a společenských problémů. Ve třetím sektoru pracuje více než deset let, vede občanské sdružení 3lobit a stejnojmennou obchodní společnost, která se věnuje prodeji pomůcek pro osoby se speciálními potřebami. Od října 2021 odpovídá za implementaci odborných aktivit v Národním projektu Institut sociální ekonomiky, který realizuje Implementační agentura MPSVaR SR. V minulosti byl vedoucím programu rozvoje sociálních inovací v Green Foundation a vedl program podpory společensky prospěšných podnikatelů „Mohou ryby létat?“ Nadace PROVIDA a UniCredit banky. Angažuje se v oblasti poradenství a tvorby veřejných politik či schémat podpory v oblasti sociálních inovací. Na Slovensku studoval ekonomii a politické vědy, magisterské studium absolvoval v oboru religionistika na The University of Chicago v USA.

Občianske združenie 3lobit+ 421 908 581 560
Dušan Alekša
dusan kto sme cs

Dušan Alakša
podpředseda sdružení

Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Od ukončení studia (1997) pracoval na Psychiatrické klinice Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě-Ružinově a na její detašovaném pracovišti v Denním psychiatrickém stacionáři Podunajské Biskupice. Je absolventem výcviku skupinové psychoterapie v Slovenské institutu Psychodynamické psychoterapie, pracuje i jako EEG-biofeedback terapeut. Od roku 2007 působí v roli místopředsedy občanského sdružení 3lobit. Od roku 2015 pracuje v soukromé psychiatrické ambulanci v Pezinku, kde se mimo jiné věnuje i problematice autismu v dospívajícím a dospělém věku. Úzce spolupracuje s více zařízeními sociálních služeb v bratislavském regionu.

Občianske združenie 3lobit+ 421 948 808 050
Jana Hrcova
janka hrcova kto sme cs

Jana Hrčová
odborný garant vzdělávacích aktivit, lektor, konzultant, SI Pedagóg GSID®

Působí na Spojené škole v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem a žáky s kombinovaným postižením a jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou první monotematické recenzované publikace o koncepci Snoezelen ve slovenském jazyce. Věnuje se problematice vzdělávání jednotlivců s mentálním a kombinovaným postižením a možnostem využití Snoezelenu u různých cílových skupin. Je odborným garantem vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association) a držitelkou mezinárodního certifikátu Snoezelen - Mezinárodní doplňková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse. Držitelka certifikátu Pedagogika senzorické integrace uděleného Německou společností senzorické integrace.

Občianske združenie 3lobit+ 421 944 565 068
dagmar mega kto sme cs
dagmar mega kto sme cs

Dagmar Mega
lektor, konzultant, networking

Snoezelenu se věnuje od roku 2009, kdy postupně v její mateřské organizaci - Akropolis v Uherském Hradišti - vznikl komplex tří Snoezelen místností, kde vede programy pro osoby s postižením, jakož i běžnou populaci - rodiče s dětmi, skupiny dětí z mateřských i základních škol i seniory. Zkušenosti získala převážně ve Velké Británii na odborných stážích a dalších konferencích a seminářích. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, působí jako lektor, poradce a metodik v oblasti smyslového vnímání, rozvoje kognitivních funkcí, inkluze a soft skills. Při terapeutické práci vychází z principů adleriánské psychologie. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - obor filozofie a germanistika s doplněním pedagogického minima pro výuku němčiny a základů společenských věd.

Občianske združenie 3lobit+ 420 605 273 426
Milan Kto sme cs
Milan Kto sme cs

Milan Ružička
management dat a logistika

Odpovídá za management dat a je logistickým pracovníkem našich obchodů Sensa-shop.sk a Sensa-shop.cz. Přebírá zboží od spedice, kontroluje správnost zásilek od dodavatelů. Balí a expeduje zboží pro koncové zákazníky. Připravuje grafické návrhy Snoezelen místností. Řídí procesy sběru a managementu dat s využitím systému Salesforce. Studoval Fakultu řízení na Vysoké škole ekonomické v Košicích.

Občianske združenie 3lobit+ 421 948 044 589

Správní rada

Anton Heretik, ml.

psycholog
předseda Správní rady

Elena Gallová Kriglerová

sociolog
člen Správní rady

Monika Šikulová

pracovnice v rozvojové pomoci
člen Správní rady

 

Právní forma

3lobit je nepolitické, dobrovolné, zájmové sdružení občanů, které rozvíjí činnost na území Slovenska a České republiky. Sdružení je samostatnou právnickou osobou zaregistrovanou Ministerstvem vnitra Slovenské republiky dne 3. 9. 2004 pod číslem VVS/1-900/90-24393.

 

Sídlo odštěpného závodu sdružení v České republice:
3lobit, o.z., odštěpný závod
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 052 06 880
DIČ: CZ05206880
Bankovní spojení
Název banky: FIO Banka ČR
Číslo účtu: 2900872874/2010