Skip to main content

Multisenzorické prostředí Snoezelen jako zdroj volnočasové aktivity pro lidi s komplexním neurologickým postižením

Článek vám poskytne inspiraci pro práci s osobami, které trpí závažnými neurologickými poruchami. Autoři nabízejí konkrétní náměty aktivit v multisenzorické místnosti, které přispějí k všestrannému rozvoji schopností těchto klientů. Uvedené aktivity vám pomohou zlepšovat pozornost, paměť, exekutivní funkce, psychomotoriku, řeč a další oblasti klientů.

Ve svých základech a počátcích se multisenzorické prostředí vázalo na volnočasovou a nedirektivní aktivitu. Avšak spojením multisenzorického prostředí a klinické praxe začali odborníci využívat multisenzorické prostředí i pro intervence s terapeutickým cílem. Multisenzorické prostředí bylo nadále zdrojem volnočasových aktivit pro klienty s mentálním postižením, avšak málo pozornosti bylo v této oblasti věnováno potenciálu multisenzorického prostředí jako možného zdroje volnočasových aktivit i u klientů s neurologickým poškozením.

Komplexní neurologické poškození s sebou pro klienty přináší různé bariéry a těžkosti, které jim neumožňují plnohodnotně prožívat své aktivity ve volném čase. Neurologické poškození je doprovázené kognitivními deficity (pozornosti, exekutivních funkcí, řeči, paměti), funkcionálními deficity (při běžných každodenních aktivitách), psychomotorickými těžkostmi (dyspraxií, těžkou koordinací pohybů) a behaviorálními problémy (úzkostí, agitací). V následující části dáváme právě tyto těžkosti do souvislosti s tím, jak může multisenzorické prostředí poskytnout klientům s komplexním neurologickým poškozením zážitek vlastní volnočasové aktivity.

Pozornost

Pro klienty s neurologickým poškozením je v rámci deficitu pozornosti podstatná skutečnost, že multisenzorické prostředí má poklidnou a ničím nerušenou atmosféru, kterou jsou redukovány rušivé stimuly z venkovního prostředí. Pokud se zaměříme na specifickou světelnou stimulaci u daného klienta, měli bychom ji mít pod kontrolou. Například světla v místnosti by měla být tlumená, aby nebyla stimulačně v konfliktu se spuštěním optických vláken, kterými získáváme pozornost klienta. Tím, že je redukována stimulace z venkovního prostředí a zapojíme jeden světelný stimul, je klient schopný zaměřit a udržet svou pozornost delší dobu. Touto činností dokážeme v klientovi bourat jeho rutiny a navodit potěšení. Pokud klient delší dobu dokáže udržet svou pozornost na jednom stimulu, můžeme postupně zapojit i další světelný efekt, například bublinkový válec. Takovým způsobem může být multisenzorické prostředí přizpůsobeno tak, aby respektovalo schopnosti klienta smyslově zpracovávat podněty a také bylo v souladu s individuální schopností klienta udržet pozornost.

Exekutivní funkce

Exekutivní funkce představují vyšší kognitivní procesy, jako je řešení problémů nebo řízení činností. Těžkosti u klientů s komplexním neurologickým poškozením v této oblasti se projevují například jako problémy s následováním instrukcí určité hry nebo aktivity, protože postupy her vyžadují zvládnutí a zapamatování si nových informací v určitém přesně určeném sledu. A tato posloupnost jednotlivých kroků a její udržení v pracovní paměti představuje u klientů s poruchou exekutivních funkcí problém. Multisenzorické prostředí představuje prostor, kde aktivity nemusí být postaveny právě na manipulování s určitými informacemi a posloupností. Z motivačního hlediska mohou v této oblasti zaujmout klienty s komplexním neurologickým poškozením právě interaktivní komponenty, jejichž podstata motivuje klienta k aktivitě. Interaktivní panely a práce s nimi může u klientů vzbudit pocit mistrovství a schopnosti dokonale ovládat funkcionalitu komponenty. Těmito cílenými aktivitami klient postupně dokáže pocítit stav plného zaujetí, který je výsledkem jeho vlastní činnosti. A totojedalší klíčový prvekvolnočasových aktivit, kterýje dosažen vpřípadě, že je činnostpřizpůsobena schopnostiklienta s komplexním neurologickým poškozením.

Expresivní a receptivní řeč

Volnočasové aktivity, které vyžadují určité komunikační schopnosti, mohou klientům s komplexním neurologickým poškozením způsobovat těžkosti kvůli deficitům ve verbálním projevu a porozumění řeči. Multisenzorické prostředí není závislé na verbálním projevu. Mnohé aktivity ve Snoezelenu jsou postaveny na neverbálních projevech klienta a jednoduché interakci mezi klientem a odborníkem. Samostatnost v komunikaci může být u klienta podporována aktivitami spojenými s neverbální komunikací, řečí těla nebo posuňky. Také však můžeme využít projektor s různými tématy, kterými může klient vyjádřit své osobní preference, rozvíjet rozpoznávání rozličných symbolů anebo se jen tak zadívat a vnímat měnící se obrazce. I takové aktivity a činnosti jsou vhodné na komunikačně funkční a individuálně vhodné vyplnění volného času pro klienty s komplexním neurologickým poškozením.

Paměť

Multisenzorické prostředí s sebou sice přináší množství nového, ale nevyžaduje zapamatování si pravidel pro aktivity. Interaktivní komponenty v multisenzorickém prostředí jsou specifické tím, že umožňují klientovi vytvořit si jednoduché souvislosti, například mezi stlačením přepínače na interaktivním panelu pod bublinkovým válcem a následnou změnou jeho barvy či míry vibrací. Snoezelen komponenty dokáží svými vlastnostmi povzbudit určité paměťové vzpomínky. Například hvězdné nebe může klientovi připomínat vánoční období, rozličné vůně mohou připomínat určité osoby či události. Pobyt v multisenzorické místnosti všeobecně nevyžaduje rozvinuté paměťové schopnosti, proto může být pro klienty s komplexním neurologickým poškozením vhodným prostředím pro volnočasové aktivity a oddech.

Psychomotorika

V oblasti psychomotoriky se u klientů s komplexním neurologickým poškozením setkáváme s dyspraxií, tj. koordinační poruchou. Tato porucha koordinace pohybů se projevuje například tím, že klient zahájí aktivitu a nedokáže v ní dále pokračovat nebo nedokáže s činností vůbec začít. Multisenzorické prostředí a jeho komponenty mohou být přizpůsobeny tak, aby vhodně kopírovaly psychomotorické schopnosti klienta s komplexním neurologickým poškozením. Klienti schopní určitého stupně koordinace pohybů mohou využívat různé interakční panely s jednoduchým přepínáním a ostatní klienti mohou prožívat pohyb svého těla například na vodní posteli, závěsných houpacích sítích nebo houpačkách. Podstatné pro pohybové aktivity klientů s neurologickým poškozením v multisenzorické místnosti je jejich časová neohraničenost. A právě tento prvek, který dovoluje klientovi setrvat při činnosti podle vlastních potřeb a schopností, je jedním z hlavních principů volnočasové aktivity jako takové.

Projevy chování

Komplexní neurologická poškození se u klientů spojují také s určitými behaviorálními problémy, a to hlavně prožíváním úzkosti a neklidu. Multisenzorické prostředí má potenciál snižovat prožívanou úzkost u klientů hlavně díky své klidné atmosféře a individuálnímu přizpůsobení schopnostem klienta. Snížením senzorické stimulace zvenku je redukovaná i míra nepokoje a úzkosti u většiny klientů. Poslouchání hudby, která reflektuje osobní preference klienta a je pro něho smysluplná, redukuje prožívání úzkosti a podporuje pocit sounáležitosti. Relaxace se u  klienta dosahuje v atmosféře, kdy není tlačen k určitým výkonům a silné koncentraci, kdy se dokáže rozptýlit od stresových situací a kdy pociťuje jemnost stimulace. Zdroj takové formy relaxace může poskytnout klientům s komplexním neurologickým poškozením právě multisenzorické prostředí a jeho specifické vlastnosti.

Mnohé volnočasové aktivity, které jsou nabízeny klientům s komplexním neurologickým poškozením, selhávají v míře flexibility potřebné pro dané klienty. Multisenzorické prostředí představuje prostor pro individuální nastavení a dostatečnou flexibilitu, kterou tito klienti potřebují, aby dokázali svoje aktivity prožívat funkčně a zároveň relaxačně. Je potřeba, aby služby poskytované klientům s neurologickým poškozením zohlednily možnosti jejich pozitivní sociální participace a individuálního vyjádření. Multisenzorické prostředí má potenciál vytvořit pro klienty s neurologickým poškozením prostor pro smysluplné volnočasové aktivity díky schopnosti přizpůsobit se klientovým jedinečným potřebám a preferencím.

 

Zdroj:

COLLIER, L.; TRUMAN, J. 2008. Exploring the multi-sensory environment as a leisure resource for people with complex neurological disabilities. In: NeuroRehabilitation 23, IOS Press, pp. 361 – 367, ISSN 1053-8135.

Překlad z originálu do slovenštiny: Zuzana Pavlíková

Překlad ze slovenštiny do češtiny: Milan Ončák

Text byl redakčně krácen.

Zdroj ilustračního obrázku: www.phare-lighthouse.com