Skip to main content

Využití Snoezelenu v praxi

Článek se věnuje různým druhům využití Snoezelenu v praxi. Přibližuje cíle a základní charakteristiky využívání Snoezelenu jako terapie, terapeuticky orientovaného přístupu, pedagogicko-podpůrného přístupu a volnočasové aktivity.

Podle zaměření, cílové skupiny a odborné kvalifikace se rozlišují různé druhy využití Snoezelenu – jako forma terapie (terapeutický přístup), edukace (pedagogicko-podpůrný přístup) a využití volného času. Krista Mertens rozlišuje až čtyři aplikační okruhy, kdy Snoezelen jako terapii uvádí v rámci dvou okruhů.

Charakterizujme si následující rozdělení a jednotlivé cíle, na které je zaměřen ten který přístup, i když je někdy vzhledem ke klientovi a nabídce pomoci velmi obtížné rozčlenit terapeutické a podpůrné záměry, protože se vzájemně prolínají.

1. Snoezelen jako terapie v užším slova smyslu je zařazena podle neurofyziologického základu do psychomotorické terapie, kdy je řízena lékařem nebo Snoezelen terapeutem. Je integrována i v terapeutickém konceptu ergoterapie a fyzioterapie, zejména v metodách senzorické integrace a mototerapie.

Ve světě stále probíhají výzkumné studie o účincích Snoezelenu, není tedy předepisován jako terapie v užším slova smyslu. Snoezelen poukazuje na pozitivní výsledky, jako jsou rozvoj smyslového vnímání, zlepšení schopnosti relaxace a uvolnění se, rozvoj poznávání, emocionality, komunikace, kreativity, snížení agresivního a autoagresivního chování, redukce stresu a stereotypního chování, zvýšení spontaneity a zlepšení vztahu mezi klientem a terapeutem.

2. Snoezelen jako terapeuticky orientovaný přístup se rovněž provádí prostřednictvím speciálního odborníka (pedagog s doplňkovou kvalifikací pro Snoezelen). Pokud budeme tuto metodu využívat jako terapeutický přístup, je nutné odborné zázemí terapeutů. Existovat musí plánovaný a cílený postup, založený na komplexní diagnostice klienta, a samozřejmě zpětná vazba, evaluace a efektivita.

Diagnostiku zaměřujeme na hlavní oblasti, jako osobní anamnéza klienta, vývoj postižení, důležité informace týkající se všech smyslových systémů, pohybových schopností, intelektuálního vývoje, komunikace, interakce, příjemných a nepříjemných podnětů, možnosti motivace a podpory. Hodnocení se doplňuje pozorováním a dotazníky. Diagnostika je velmi důležitým a rozhodujícím předpokladem pro stanovení cíle a terapeutických opatření. Jsou do ní zapojeni i odborníci z jiných oblastí a stejně tak je nezbytná i spolupráce s rodinou.

Z důvodu odlišnosti jednotlivých klientů je využití Snoezelenu jako terapeutického přístupu velmi individuální, jeho cíle a techniky závisí na cíli terapie a možnostech klientů. Slouží jako opatření na překonávání, popřípadě kompenzaci poruch a na podporu osobnosti a kompetencí klienta. Snoezelen se může provádět v kombinaci s jinými terapeutickými metodami, jako je Vogelova metoda prenatálních místností, muzikoterapie, ergoterapie, psychomotorická terapie, terapie senzorické integrace, arteterapie, dramaterapie, terapie hrou, a jiné.

3. Snoezelen jako pedagogicko-podpůrný přístup nebo podpůrná edukační metoda, která je zaměřena na podporu výchovně-vzdělávacího procesu na školách. Pedagog nebo vychovatel aplikuje Snoezelen v rámci tohoto směru, s přihlédnutím na specifika jednotlivce, s následujícími cíli:

  • podpora kognitivních procesů,
  • obecná aktivace na podporu procesů učení,
  • rozšíření poznávání a zkušeností o okolním světě,
  • podpora vnímání a intenzivní přijímání podnětů,
  • zlepšení koncentrace,
  • podpora seberealizace,
  • socializace a integrace do sociálních struktur,
  • uvolnění.

Některé z cílů jsou žádoucí i při terapeuticky zaměřeném přístupu, ale tady je v popředí především pedagogická podpora. Z pedagogického aspektu představuje Snoezelen pro jednotlivce neobyčejnou svobodu při výběru činností. Pedagog může dítě vést a promyslet si průběh jednotky ve Snoezelenu. Tato možnost neprotiřečí původnímu záměru a principu svobodné volby. Naopak, mnoho dětí a mládeže má problém se koncentrovat po delší dobu a bez usměrňování (Mertens, 2003).

U jedinců se speciálními potřebami je hlavním cílem celkové uvolnění, neboť jsou často vystaveni značnému napětí a stresu. Zvláště v zařízeních s celodenním nebo celoročním pobytem, kde je omezený prostor a stále stejné prostředí, které může tento stres vytvářet. Snoezelen místnost je na školách využívána jako úplně jiné prostředí na rozdíl od prostředí typicky školního. Cílem je umožnit žákům zažít nové situace, vybudovat si nové vazby, vzájemně se více poznávat, rozvíjet a stimulovat smysly, najít místo pro řešení vzájemných problémů, nebo jen změnit prostor školní třídy.

4. Snoezelen jako volnočasová aktivita

Posledním způsobem je využití Snoezelen jako nabídky volného času a uvolnění. Za určitých předpokladů může být nabídkou pro každého, ve všech věkových kategoriích.

Pokud nabízíme Snoezelen jako volnočasovou aktivitu, tak nabízíme nové zážitky, fyzické i psychické zklidnění, zotavení, harmonizaci, načerpání sil a výběr příjemných aktivit. Dá se aplikovat bez přímého, předem plánovaného, terapeutického nebo pedagogického záměru. Nejdůležitější zásadou je však svoboda volby, volnost a dostatek času.

Průvodce dává impuls, představuje jednotlivá zařízení, pozoruje a v případě nebezpečné situace zasahuje. Klienta motivuje prostředí samotné, předměty, materiály, technika a pomůcky, které vedou k aktivaci a stimulaci. Podle možností si klient může sám vybrat, zvolit si např. zvukovou kulisu, a tím si vytvořit individuální příjemnou atmosféru.

 

Autorka: Mgr. Daniela Ponechalová

Použitá literatura:

HRČOVÁ, J. 2009, Snoezelen a jeho význam pri práci s osobami s mentálnym postihnutím. Bakalárska práca. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2009

MERTENS, K.: 2003.  Snoezelen – eine Einführung in die Praxis. Dortmund: Verlag modernes Lernen, 2003. 142 s. ISBN 3-8080-0518-1

NIEHOFF, D.: 2007. Basale Stimulation und Kommunikation. 2. Auflage. Troisdorf: Bildungsverlag EINS, 2007. 152 s. ISBN 978-3-427-04863-3

PAGLIANO, P. 2001: Using a Multisensory Environment, London: David Fulton Publishers, 2001, ISBN 1-85346-716-2

PONECHALOVÁ, D.: 2009 Snoezelen – Úvod do tématiky. Bratislava: 3lobit, o. z., 2009. 15 s.

VITÁSKOVÁ, K.: Využití multismyslové metody Snoezelen u osob s mentálním postižením. Dizertačná práca. Brno: Masarykova Univerzita, 2007

SCHWANECKE, F.: 2004 Snoezelen Möglichkeiten und Grenzen in verschiedenen Anwendungsbereichen. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 2004. 160 s. ISBN 3-88617-310-0

www.flaghouse.com

www.isna.de

www.worldwideSnoezelen.nl

Zdroj ilustračního obrázku: www.multisensoryenvironments.com