Skip to main content

Snoezelen pro lidi se smyslovými poruchami a omezenými verbálními schopnostmi

Článek poskytuje základní informace o dětském centru Bloorview MacMillan v Torontu, které patří mezi průkopníky ve využívání metody Snoezelen v Severní Americe. Pracovník centra se v příspěvku podělil o své zkušenosti s budováním a využíváním multisenzorických prostředí různého typu. Poukázal také na výhody vytváření Snoezelen místností nejen pro děti s postižením, ale pro celou komunitu.

Pozadí: kdo jsme?

Dětské centrum Bloorview MacMillan je největším dětským rehabilitačním zařízením v Ontariu a zároveň jednou z nejvýznamnějších pediatrických institucí v Kanadě. Poskytujeme vysoce specializovanou zdravotnickou péči, ambulantní péči a program pro komunity pro více jak 5 000 dětí ročně. Jsme velmi dynamické dětské rehabilitační centrum, které neustále hledá nové možnosti na zlepšení kvality života svých klientů. Máme dvě velké složky. Jednou z nich je nemocnice Bloorview, která poskytuje starostlivost pacientům, druhou je centrum MacMillan, které se zaměřuje na komunitu a služby.

Naší filozofii je na rodinu zaměřená rehabilitace, obhajování, vzdělávání a výzkum. Naším záměrem je pomoct mladým lidem dosáhnout svůj plný potenciál, a to nejen v oblasti vzdělávání, duchovního rozvoje, ale také v oblasti volnočasové a v oblasti rozvoje zručností. Máme přibližně 400 pracovníků na plný úvazek a 350 pracovníků na částečný úvazek. Každý rok uskutečníme asi 30 000 návštěv našich ambulantních pacientů. Každoročně přibližně 80 lidí využije naši nemocnici. Část z nich má komplexní medicínské potřeby a zůstávají v nemocnici delší čas. Více než 600 dobrovolníků ročně odpracuje více než 60 000 hodin.

Množství odborníků pracuje pod jednou střechou, abychom mohli uplatňovat holistický přístup při poskytování jednotlivých služeb pro děti. Jde o lékaře, zubaře, sestry, ošetřovatele, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, arteterapeuty, muzikoterapeuty, herní terapeuty, pedagogy pro děti raného a předškolního věku, inženýry, instruktory na rozvoj zručností, protetiky, farmaceuty, psychology, výzkumné pracovníky, sociální pracovníky, logopedy, respirační terapeuty, podpůrné pracovníky, studenty, učitele, techniky, kněze nebo specialisty na rekreační terapii.

Bloorview MacMillan je celosvětově známý pro výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti asistenčních technologií. Pořád se snažíme vylepšovat například technologii v protézách, aby se děti mohly lépe zapojovat do volnočasových aktivit, jako je lyžování nebo hra na housle.

Snoezelen v dětském centru Bloorview MacMillan

První multisenzorická místnost v Kanadě byla otevřena právě v dětské nemocnici Bloorview v roce 1992. V roce 1995 jsme zřídili další menší místnost, abychom vyhověli také potřebám větší skupiny pacientů v ambulantní péči v oblasti Toronta. V roce 2002 naše centrum zřídilo první Snoezelen plovárnu (vodní Snoezelen) v Severní Americe.

Snoezelen program v centru Bloorview MacMillan lze sumarizovat do čtyř slov: komunita, výzva, inovace, a v neposledním radě kreativita. Mým záměrem v rámci příspěvku je popsat různé aktivity v rámci Snoezelenu a zapojení různých odborníků. Doufám, že sdílení těchto informací bude inspirovat další instituce a podpoří budoucí spolupráci mezi našimi organizacemi.

1. „Snoezelen v akci“ je o… KOMUNITĚ

Snoezelen jako komunitní program je provozován v rámci oddělení pro komunitní služby, v jehož kompetenci je podporovat individuální zdravý životní styl v podporující a interaktivní komunitě. S ohledem na Snoezelen program podporujeme a vyzdvihujeme:

  • důležitost volného času a rekreace pro jednotlivce s postižením, které jim může bránit přistupovat k tradičnějším zdrojům aktivit,
  • potřebu vytvořit volnočasovou službu, která bude snadno dostupná také pro jednotlivce s postižením, a kterou budou moct sdílet v rámci širší komunity,
  • důležitost vytvoření rovnováhy v rámci nemocničního zařízení.

Centrum následuje program komunitních služeb, které mají zajistit, aby jejich dosah byl maximální. Například, v oblasti sdílení zdrojů, organizujeme workshopy pro rodiče a opatrovatele, aby mohli vstupovat do Snoezelen místnosti v rámci centra samostatně a s minimální supervizí. Snoezelen koordinátor je také zdrojem informací pro ty orgány a jednotlivce, kteří mají zájem o rozvíjení Snoezelenu.

Centrum také vystupuje jako komunitní zařízení, ve kterém širší komunita využívá naši Snoezelen místnost nebo Snoezelen plovárnu. Momentálně má přístup do Snoezelenu 12 externích organizací, které se zaměřují na práci s jednotlivci s postižením. Centrum rovněž poskytuje informační setkání zaměřené na Snoezelen pro organizace a skupiny, včetně studentů zapojených do akademického výzkumu a terapeutické rekreace.

Bloorview MacMillan také podporuje komunitní rozvoj, v rámci něhož jiné organizace uznaly důležitost Snoezelenu a žádají o asistenci při budování vlastních multisenzorických místností. V roku 2001 se díky programu podařilo podílet se na vývoji minimálně 6 místností v Torontu.

Další iniciativy vyvinuté v rámci Snoezelen programu zahrnují například vydávání čtvrtletního newsletteru, který je k dispozici v centru a také pro širší komunitu. Rovněž jsme vytvořili instruktážní video s výpověďmi pracovníků centra, komunitních pracovníků a klientů, jenž je za malý poplatek k dispozici pro ty, kteří mají zájem dovědět se o Snoezelenu víc a chtějí si vytvořit vlastní místnost.

Jako vedoucí organizace v oblasti komunitního Snoezelen programu si uvědomujeme vícero výhod, které nabízejí komunitní Snoezelen místnosti:

  • vytvářejí příležitost na síťování různých organizací – silná stránka spočívá v diverzitě a v poskytování různých pohledů,
  • umožňují sdílet náklady na provoz místnosti pomocí uživatelských poplatků a dotací,
  • maximalizují přístup komunity k úžasnému zdroji, který působí jako „vyrovnávač“ – něco, k čemu má intaktní majorita přístup jen prostřednictvím minority (lidí s postižením).

2. „Snoezelen v akci“ je o… VÝZVĚ

Vodní Snoezelen

Je to program, který je v našem centru pořád v počáteční fázi. Drží si status první Snoezelen plovárny v Severní Americe. I když již před tím existovaly jakési koupele s prvky Snoezelenu, byli jsme první, kdo tyto elementy aplikoval do prostředí plovárny. Měli jsme pocit, že naši klienti by mohli více získat, kdyby se spojily senzorické aspekty Snoezelenu a medicínský přínos terapeutického vyhřívaného bazénu.

Naším primárním cílem je to, aby z tohoto Snoezelen programu mohli profitovat klienti s jakýmkoliv postižením. Předpokládáme a doufáme, že toto jedinečné prostředí zabezpečí klientům změnu oproti běžnému terapeutickému harmonogramu a poskytne jim příležitost na rozvíjení sociálních zručností a podpoří rozvoj jejich motorických a komunikačních zručností. Do Snoezelen plovárny mají přístup ergoterapeuti, fyzioterapeuti a integrační škola centra a také širší komunita rodičů a příslušné asociace pro jednotlivce s postižením.

Snoezelen plovárna byla původně terapeutický vyhřívaný bazén. Jednou se rozhodlo, že medicínský přínos terapeutického bazénu lze zkombinovat se senzorickými aspekty Snoezelenu. Bylo pro nás výzvou vytvořit prostředí, které by umožňovalo terapeutům využívat bazén bez toho, aby Snoezelen komponenty narušovaly průběh běžné terapie. Jiným požadavkem na vybavení bylo, aby se dalo snadno přestěhovat, protože v nejbližších měsících se počítá s přestavbou centra.

Současná plovárna má k dispozici zdvíhací zařízení pro imobilní klienty a také rampu, která umožní přístup vozíku k vodě. Před několika lety byla oblast bazénu vyzdobena na téma čaroděje ze země Oz a obsahovala ručně malované dřevěné panely s jednotlivými postavami a také duhu, která se rozprostírala po celé místnosti.

V roce 2001 byla zpracovaná projektová žádost, která popisovala finanční náklady a přínos Snoezelen plovárny. V červenci 2002 se vodní Snoezelen stal realitou i díky tvrdé práci a spolupráci provozních zaměstnanců, terapeutů a oddělení komunitních služeb.

Po více diskusích s naším dodavatelem Flaghouse Canada jsme instalovali tyto komponenty: jeden 1,83 metra vysoký bublinkový válec, dva menší válce, dva svazky optických vláken, přičemž jeden z nich dosahuje na vodu, projektor, který na vodu a zdi promítá živé tvary a barvy, tři bodové reflektory s točícími se kotouči, třpytivá síť a reproduktor pod vodou. Zrcadla jsou umístěna záměrně v rohu místnosti a také optická vlákna, která jsou uložena tak, aby připomínala řasy. Celá místnost má rozměry 8 x 8 x 5,5 m.

Jedno z prvních setkání se konalo koncem léta 2002 s dětmi z jednotky kontinuální péče v nemocnici Bloorview. Jejich malé tváře pozorně sledovaly světla a bylo slyšet zvuky radosti a vzrušení, když optická vlákna polechtala jejich tváře. Projektor, který vrhal duhové barvy na jejich obličeje, v nich vyvolal zvědavost a smích. Pustili jsme hudbu z filmu Chariots of fire, a ta byla prostřednictvím reproduktoru pod vodou transformována na vibroakustický podnět.

Po několika setkáních s dětmi byli rekreační terapeuti spokojeni, protože děti byly méně pasivní a získaly nové zkušenosti – reakce na měnící se světla, verbalizace ve formě zvuků, děti poznávaly, že se nacházejí ve Snoezelenu. Jeden malý kluk dosáhl neobvykle vysokou úroveň reakcí, kterou nikdy před tím nevykazoval – upřený pohled do přenosného zrcadla, jenž před něj terapeut položil.

3. „Snoezelen v akci“ je o… INOVACI

Vytvoření Snoezelen hodnotící škály pro terapeuty

Snoezelen v Bloorview MacMillan momentálně poskytuje velmi důležité volnočasové využití, které je oddělené od různých terapeutických intervencí. Na Snoezelen místnost nahlížíme také jako na ideální místo, kde se dítě může emočně uzdravit z potenciálně traumatizujících procedur, jako jsou návštěva lékaře nebo hospitalizace. Byť Snoezelen není propagován jako terapie, potichu je uznán jeho terapeutický efekt.

Pokračující výzvou je absence hodnotících (měřících) nástrojů, které umožní terapeutům a dalším odborníkům důvodně zhodnotit efektivitu Snoezelenu u svých klientů.

Vypracování této škály si vyžaduje spolupráci různých odborníků centra. Ideálním scénářem by byl jeden zástupce z každé oblasti neurovývojových, neurorehabilitačních a muskuloskeletárních programů a čtyři ergoterapeuti/fyzioterapeuti. Získávání dalších členů se dělá prostřednictvím profesních poradců pro oblasti rekreační terapie, psychologie, fyzioterapie, ergoterapie a logopedie.

Využívání Snoezelenu a uvedené škály má poskytnout příležitost na podrobné intervence a hodnocení klientovy schopnosti zpracování, třídění a komunikační zručnosti. Nestresující prostředí vytvoří nové možnosti polohování a nové cesty pro práci vzhledem na věk a stupeň postižení klienta. I pro samotného klienta jsou terapeutická hodnocení a intervence méně stresující, protože Snoezelen prostředí je zajímavější, více vzrušující, zklidňující, přátelské a bezpečné.

Vytvoření respektované hodnotící škály by pro terapeuty a ostatní odborníky dětského centra znamenalo, že mohou přistupovat do místnosti přesně podle svých individuálních programů a specifických cílů, zatím co by aplikovali méně direktivní přístup. Škála má uspokojit potřeby odborníků zaznamenat výstupy z práce ve Snoezelenu. Jinými slovy, jako řekla Prof. Krista Mertens, prokázalo by to, že Snoezelen může být vědecký bez toho, aby „obětoval své srdce“.

Snoezelen v nemocnici: vytvoření mobilního Snoezelenu (Snoezelen a la carte) pro potřeby paliativní péče

Nemocnice Bloorview získala mobilní Snoezelen, který obsahuje: bublinkový válec, stereo, masážní pomůcky, vibrační trubici, projektor, optická vlákna, pomůcky na aromaterapii, stimulační hračky, zvukové pomůcky, dešťovou palici a další senzorické pomůcky. Mobilní Snoezelen využívá zejména rekreační terapeut a herní specialista.

Tato forma Snoezelenu je odpovědí na potřebu mnoha klientů hospitalizovaných v nemocnici, kterým není dostupná hlavní multisenzorická místnost, ať již kvůli fyzickým omezením nebo závažnosti zdravotního stavu. Identifikovali jsme dvě skupiny, které mohou profitovat z mobilního Snoezelenu:

  • klienti z oddělení pokračující komplexní péče, kteří nejsou schopni opustit ho bez doprovodu personálu,
  • klienti v paliativní péči, kteří trpí bolestmi a Snoezelen jim může být nápomocný.

Přístup k multisenzorickému prostředí jim umožní objevovat, hrát si a relaxovat také v prostředí pokoje – to se předpokládá zejména u klientů oddělení pokračující péče. U klientů v paliativní péči se přínos mobilního Snoezelenu očekává zejména v oblasti relaxace a příležitosti na kontrolu, co je velmi hodnotné v posledních fázích péče. V neposlední radě existence mobilního Snoezelenu je příležitostí na relaxaci pro rodinu přímo v pokoji pacienta.

4. „Snoezelen v akci“ je o… KREATIVITĚ

Aplikace Snoezelenu do hudebních a uměleckých programů

Zatím co samotné vybavení Snoezelenu poskytuje příjemnou stimulaci smyslů/relaxaci a může být motivací k učení, jeho možnosti využití jsou omezené jen lidskou představivostí.

Například máme oddělení umění a muzikoterapie, která pracují s klienty ve skupinách nebo individuálně, aby jim pomohla rozvíjet jejich tvořivé schopnosti. Oddělení muzikoterapie má k dispozici Soundbeam, který využívá rovněž integrační škola v centru. Soundbeam je elektronický systém, který vysílá ultrazvukové paprsky a jejich přerušení vyvolá nějaký zvuk. Je vhodný pro klienty bez ohledu na dovednosti, pokud jsou schopni vykonat alespoň minimální pohyb, aby vyvolali zvuk. Využívá se také v rámci třídy a jeho použití je součástí hudebního kurikula.

Soundbeam jsme zavedli také do multisenzorické místnosti. Pilotní skupinou, na které se vyzkoušel, byly děti se středně těžkým až těžkým tělesným postižením, které se účastnily počítačového tábora. V průběhu pobytu si osvojovaly pokročilé počítačové zručnosti a sociální dovednosti. Muzikoterapeut brzo zjistil, že využívání Soundbeamu ve Snoezelenu by mohlo být výzvou vzhledem na množství vybavení a možnosti rozptýlení.

Po prvních setkáních, v průběhu kterých děti vykazovaly sporadický zájem o tvoření hudby a soustředily svou pozornost na jiné komponenty (co bylo ideální pro zachování filozofie Snoezelenu a nezáměrné hry), jsme si uvědomili, že potřebujeme mít určitý formát, přes který bychom klientům nabídli určitou formu doprovázení bez toho, abychom byli restriktivní.

Po několika úvahách jsme se rozhodli, že programové vybavení Soundbeamu by mohlo více korespondovat s ostatním vybavením místnosti. Například, jsou měnící se světla a tvary na bublinkovém panelu více jako fantazijní hudba nebo více připomínají flétnu? Tímto způsobem jsme přešli všechny komponenty a přiřadili jsme jim hudbu.

Potom jsme se pokusili vymyslet nějaké hry, kde by se dal využít Soundbeam a jednotlivé komponenty v místnosti. Například, na jednom z prvních setkání jsme navrhli, aby děti tvořily hudbu podle toho, jak rychle se otáčí panel s rotujícím kolesem (sestává ze sekvence svítících tvarů, které může sám klient zrychlit nebo zpomalit nebo měnit samotné tvary). Jedno dítě mohlo aktivovat panel a druhé na Soundbeamu pohybovalo rukami rychleji nebo pomaleji, aby vytvořilo hudbu odpovídající rychlosti kotouče. Jiná hra se skládala z toho, že jsme Soundbeam přizpůsobili tak, aby déle udržoval tón. Úkolem dítěte bylo udržet tón Soundbeamu podle frekvence změny barev bublinkového válce. Využili jsme i kouzelnou světelnou desku. Když dítě pohybovalo perem, výsledkem byla vizuální demonstrace pohybů ruky a zároveň zvuk Soundbeamu.

Vzhledem na budoucnost vidíme velký potenciál Soundbeamu v rámci Snoezelenu a na tuto problematiku by se dal vytvořit celý projekt, například „Hry se Soundbeamem pro Snoezelen„. Je to něco, co by se mohlo zkoumat a rozvíjet ve spolupráci oddělení muzikoterapie s odborníky pracujícími ve Snoezelenu.

Shrnutí

Jak můžete vidět, potenciál Snoezelenu pro potřeby dětského centra Bloorview MacMillan je obrovský. Doufáme, že budeme mít významnou úlohu při dalším rozvoji a směrování Snoezelenu. Máme v plánu i další nápady, například vyhrazení některých časů na Snoezelen výhradně pro zaměstnance, aby mohli lépe pracovat s dětmi. Vhodné by bylo také vytvoření rodičovských programů, které by jim pomohly odbourat stres a vyrovnat se s chronickým onemocněním svých dětí, organizování workshopů jako prostředku na překonání deprese spojené s chronickou nemocí, zvládání bolesti; relaxační programy pro klienty, kteří mají artritidu nebo dětskou mozkovou obrnu; užší propojení s logopedy, například u klientů oddělení komplexní pokračující péče, kde klienti „nacházejí“ svůj hlas způsobem, který v hektickém nemocničním prostředí není možný. Konec konců možnosti Snoezelenu jsou nekonečné.

 

Zdroj:

THOMAS, L. Snoezelen for people with sensory difficulties and restricted verbal abilities. In. MERTENS, K. – VERHEUL, A. Snoezelen – viele Länder – viele Konzepte, Berlin, 2003. p. 157-166.

Překlad: Jana Hrčová

Zdroj ilustračního obrázku: hollandbloorview.ca