Skip to main content

Snoezelen pomáhá při budování vztahu s dítětem

Rozhovor vznikl dne 24. září 2013 v Dětském domově Svetluška na Kollárově 29 v Banské Bystrici, kde jsou trvale nebo dočasně umístěny děti s různými formami a stupni zdravotního znevýhodnění i děti bez postižení. Pracovnice zařízení nám v rozhovoru přiblížily jak jim Snoezelen pomáhá navázat emocionální kontakt s dítětem a v čem prohlubuje vliv jiných intervencí. Rozhovor vedl M. A. Peter Mészáros....

Snoezelen lze spojit s canisterapií

Rozhovor vznikl dne 18. září 2013 v Domově sociálních služeb v Giraltovcích, který poskytuje služby klientům s mentálním, tělesným, smyslovým, kombinovaným postižením nebo psychiatrickými poruchami. Pracovnice zařízení nám v rozhovoru pověděly zejména o volnočasovém využití Snoezelen místnosti a propojení multisenzorické terapie a canisterapie. Rozhovor připravily a vedly PaedDr. Jana Hrčová a Mgr. Zuzana Pavlíková....

Multisenzorická místnost jako prostor na komplexní diagnostiku

Rozhovor vznikl dne 14. září 2013 v Domově sociálních služeb profesora Karola Matulaye pro děti a dospělé na Lipského 13 v Bratislavě, který slouží jako ambulantní a pobytové zařízení pro klienty s mentálním postižením nebo s poruchou autistického spektra. Rozhovor nám přiblížil zejména možnosti využití multisenzorického prostředí v procesu diagnostiky a pozitivní efekt Snoezelenu na komunikaci a sociální chování klientů. Rozhovor připravily a vedly Mgr. Zuzana Pavlíková a PaedDr. Jana Hrčová....

Prostředky usnadňující interakci s prostředím u žáků s těžkým a vícenásobným postižením

Článek poukazuje na to, jakým způsobem lze využívat technologické pomůcky na všestranný rozvoj schopností dětí s postižením. Zaměřuje se na možnosti adaptovaných pomůcek s ovladači, komunikátorů a také různých interaktivních pomůcek ve Snoezelen místnosti. Článek shrnuje benefity těchto pomůcek pro klienty s těžkým postižením, kterými jsou například poskytnutí možnosti volby, rozvoj nezávislosti, vytvoření prostoru na učení či zlepšení komunikace s okolím....

ADHD a mentální postižení – Je Snoezelen terapeutickou možností?

Text se zabývá nedostatečně prozkoumanou problematikou kombinace mentálního postižení s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD). Uvádí základní projevy poruch pozornosti a informuje o různých terapeutických možnostech, včetně metody Snoezelen. Navrhuje opatření, která vám pomohou vytvořit Snoezelen jednotku tak, aby z ní mohly těžit právě děti s ADHD a mentálním postižením....

Zkušenosti s využitím multisenzorické místnosti – různé přístupy pro různé cíle

Text představuje organizaci APASA, která sdružuje rodiny lidí s mentálním postižením, a patří mezi lídry využívání metody Snoezelen ve Španělsku. Článek ukazuje jakým způsobem APASA využívá multisenzorické prostředí s cílem rozvíjet komunikaci, kognitivní schopnosti, adaptivní chování, sebeurčení nebo navodit stav relaxace a emoční pohody....