Skip to main content

Využití Snoezelenu v oblasti psychiatrie

Text se soustředí na využívání multisenzorického prostředí u cílové skupiny pacientů s psychiatrickými diagnózami. V článku najdete shrnutí pilotního výzkumu, který se věnoval vlivem Snoezelenu na osoby s psychiatrickými poruchami. Studie prokázala pozitivní krátkodobé účinky Snoezelenu jakými jsou posílení pocitu klidu, relaxace, optimismu či koncentrace.

Snoezelen má v psychiatrických zařízeních v zahraničí poměrně dlouhou tradici, ale ve srovnání s jinými cílovými skupinami (jednotlivci s postižením, lidé s demencí) není tak rozšířený.

V psychiatrických zařízeních pro děti, mládež a dospělé se Snoezelen využívá především jako relaxační aktivita a na doplnění všedního dne. Na přímou terapeutickou práci se Snoezelen využívá velmi málo.

Stres, hluk a různé požadavky na pacienty na klinice je často přivádějí na hranice jejich výkonnosti. Snoezelen se ukazuje jako vhodná protiváha k vyvážení náročného a výrazně strukturovaného dne na klinice.

Zážitek z klidného prostředí je neodmyslitelnou součástí všedního dne, moci takříkajíc znovu se naučit smysluplně zacházet s prostředím, lidmi a předměty, vede k přijetí Snoezelenu v této oblasti. Snoezelen je uklidňující a zklidňující elementy v prostředí ho dělají zejména u úzkostlivých lidí méně hrozivým. Také způsob jakým se zlepšuje vnímání prostředí může rozšířit obzor člověka o okolním světě.

Zatímco v oblasti psychiatrie dospělých se místnosti využívají jako otevřené relaxační místnosti, v oblasti dětské psychiatrie se objevují i aplikace volnočasové pedagogiky. Jsou to cílenější nabídky na relaxaci, které jsou v nejširším smyslu částí terapeutické práce.

Z této oblasti není k dispozici mnoho výzkumných studií, které by se zabývaly pozitivními vlivy a významem Snoezelenu pro osobnost, chování nebo kvalitu života jednotlivců s psychiatrickou diagnózou. Schwanecke (2004) jako jednu z příčin nedostatku vědeckých poznatků k dané problematice uvádí skepsi lékařů a klinických terapeutů. Abychom prokázali opodstatnění této koncepce, představíme alespoň jednu studii, jejímž předmětem byli jednotlivci výše zmíněné cílové skupiny.

Reddon et al. (2004) realizoval výzkum u 50 dospělých psychiatrických pacientů a 50 zaměstnanců nemocnice. Cílem výzkumu bylo během jedné Snoezelen jednotky zjistit fyziologické a psychologické vlivy na obě skupiny. Před vstupem do místnosti a po ukončení Snoezelen jednotky, která trvala 20 minut, byly měřeny fyziologické funkce (puls, okysličení krve a elektrodermální reakce – ty popisovat nebudeme) u obou skupin. Na základě měření u pacientů lze konstatovat zklidnění po Snoezelen jednotce, což se prezentuje snížením pulsu.

Na zjištění psychologických vlivů byl použit dotazník s devíti položkami, který obě skupiny vyplnily po ukončení 30-minutové Snoezelen jednotky. Měly ohodnotit, jak se cítí v porovnání s časem před vstupem do místnosti. Dotazník obsahoval těchto devět položek: ospalý-čilý, pasivní-aktivní, napjatý-zrelaxovaný, veselý-depresivní, pesimistický-optimistický, klidný-vystresovaný, zdrženlivý-otevřený, příjemně-nepříjemně, soustředěný-neschopný koncentrovat se. Obecně odpovědi v dotaznících vykazovaly pozitivní vplyv pro obě skupiny. Jednotlivci se po Snoezelenu cítili více zrelaxováni, veselí, pasivní, ospalí, optimističtí, koncentrovaní a klidní.

Tato studie prokazuje pozitivní krátkodobé dopady Snoezelenu na fyziologické a psychologické funkce jednotlivců. Nezbytný je ale další výzkum, který by prokázal i dlouhodobé pozitivní efekty. Proto by měl být Snoezelen snadněji přístupný pro tuto populaci a měl by být pravidelně realizován.

 

Autorka: PaedDr. Jana Hrčová

Zdroje:

HULSEGGE, J., VERHEUL, A.: 1997. Snoezelen – eine andere Welt. 6. Auflage. Marburg/Lahn: Lebenshilfe-Verlag, 1997. 195 s. ISBN 3-88617-091-8

REDDON, R. J. et al.: 2004 Immediate Effects of Snoezelen Treatment on Adult Psychiatric Patients and Community Controls. In: Current Psychology. Roč. 23, č. 3. 2004. s. 225 – 237. ISSN 1046-1310

SCHWANECKE, F.: 2004. Snoezelen Möglichkeiten und Grenzen in verschiedenen Anwendungsbereichen. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 2004. 160 s. ISBN 3-88617-310-0

Zdroj ilustračního obrázku: mcabelgique.weebly.com