Skip to main content

Zkušenosti s využitím multisenzorické místnosti – různé přístupy pro různé cíle

Text představuje organizaci APASA, která sdružuje rodiny lidí s mentálním postižením, a patří mezi lídry využívání metody Snoezelen ve Španělsku. Článek ukazuje jakým způsobem APASA využívá multisenzorické prostředí s cílem rozvíjet komunikaci, kognitivní schopnosti, adaptivní chování, sebeurčení nebo navodit stav relaxace a emoční pohody.

APASA je asociace rodin lidí s mentálním postižením ve Španělsku. Založena byla v roce 1976 a poskytuje své služby 110 klientům s mentálním postižením různého stupně a profilu.

Služby jsou následující:

 • speciální škola,
 • ergoterapie,
 • denní centrum,
 • podporované bydlení,
 • pobytové služby.

Od roku 2001 APASA provozuje i multisenzorickou místnost. Tu zpočátku využívali zejména jednotlivci s těžkým mentálním postižením. Během téměř deseti let využívání Snoezelenu byl způsob intervence změněn. V současnosti se Snoezelen jednotek účastní klienti s různým stupněm mentálního postižení, využívající různé služby asociace. Návštěvy Snoezelen prostoru jsou organizovány a je pevně stanoven rozvrh návštěv místnosti.

Důležitý je i formační program ve Snoezelen intervenci pro ošetřovatele, protože oni vedou Snoezelen jednotky.

Multisenzorická intervence se realizuje prostřednictvím různých aktivit, záleží však na dostupnosti a konkrétních potřebách jednotlivce, například:

 • multisenzorický workshop, kde se pracuje s různými smysly,
 • práce ve vodě – terapeutická intervence, práce na plovárně, na pláži, atd…,
 • aktivity v přírodě,
 • intervence v multisenzorické místnosti.

V posledních letech se APASA ve Španělsku stala měřítkem v oblasti Snoezelen intervence, a to z následujících důvodů:

 • začala dělat výzkum v této oblasti,
 • uspořádala dvě setkání k multisenzorické stimulaci a Snoezelenu pro více než 200 odborníků ze Španělska,
 • zúčastnili se (jako školitelé) vícero kurzů v různých částech Španělska,
 • propaguje koncepci Snoezelen a povědomí o ISNA (Mezinárodní Snoezelen asociace) po celé zemi,
 • v současnosti vede skupinu 16 odborníků z celé země, kteří budou následovat formační program ISNA. Úkolem této skupiny je také reprezentovat práci ve Španělsku a přispět k rozšiřování Snoezelenu.

Snoezelen prostory se ve Španělsku objevily koncem devadesátých let. Zpočátku Snoezelen využívaly zejména instituce pro jednotlivce s mentálním postižením. V současné době je několik typů služeb a poptávka po školeních a informacích o tomto typu intervence narůstá.

Snoezelen intervence

Snoezelen intervence v našem zařízení vychází z:

 • různých cílů,
 • různých profilů,
 • různé metodiky.

Metodika

Každý jednotlivec má vypracován individuální program, který vychází ze:

 • senzorického profilu,
 • preferencí,
 • cílů,
 • vnímavosti/přístupnosti jednotlivce.

Emocionální pohoda

Vztahuje se na emocionální pohodu jednotlivce. Snoezelen jednotky mu poskytují pohodu, radost z prováděných aktivit. Žádné vynucené situace, vše vychází z preferencí jednotlivce.

Komunikace

Lidé s mentálním postižením mají často potíže komunikovat s okolím, proto mají sklon být uzavření do sebe. Důležitým faktorem během Snoezelen jednotek je podpořit kontakt jednotlivce s prostředím. Prostor umožňuje interakci mezi ošetřovatelem a klientem prostřednictvím vybavení, které je k dispozici; umožňuje lidem s potížemi v komunikaci vyjádřit svůj stav, požadavky, pocity…

Relaxace

Osoby s mentálním postižením mají problémy s relaxací, která je při Snoezelenu neodmyslitelná. Snoezelen jednotky jsou proto stavěny tak, aby vytvořily “nízké napětí” (low voltage – pozn. překl.) ve smyslu fyziologickém i behaviorálním. Musíme se vyhnout přestimulaci, nenabízet podněty, které nezohledňují senzorický profil jednotlivce. Specifické terapeutické intervence může provést fyzioterapeut. Jde například o korekce držení těla a jiné rehabilitační intervence.

Kognitivní vývin

Snoezelen podporuje kognitivní vývoj osobnosti. V závislosti na profilu a cílech jsou různé způsoby jak to udělat. Můžeme zapracovat cíle školního kurikula jako gramatika, počty atd., procvičovat poznávací procesy – paměť, pozornost, percepci. Rozvoj řeči a jazyka podpořit prostřednictvím logopedické intervence.

Adaptivní chování

Snoezelen prostor dovoluje vyjádřit různé reakce prostřednictvím chování, což zvyšuje pohodu jednotlivců a zlepšuje jejich kontakt s prostředím. Zároveň tyto formy chování snižují přítomnost rušivého a škodlivého chování. Jde o agresivní, autoagresivní nebo stereotypní chování.

Sebeurčení

Je důležité, aby intervence v multisenzorické místnosti vždy respektovaly preference jednotlivce. Musíme brát v úvahu rozdílnost, každého člověka považovat za individualitu. Musíme poskytnout možnost zvolit si a vyjádřit své preference (každému jeho vlastním způsobem). Během intervence by měly být respektovány preference jednotlivců, tak jak je to jen možné.

Cíle Snoezelenu

V předchozím textu jsme popsali práci a využití Snoezelenu ve společnosti APASA.

Na zakončení, Snoezelen působí pozitivně v různých směrech. Jedním z nich je kvalita života. Existuje osm dimenzí kvality života (Shalock – Verdugo, 2006; Verdugo, 2007):

 • emocionální pohoda,
 • interpersonální vztahy,
 • materiální zabezpečení,
 • osobnostní rozvoj,
 • fyzická pohoda,
 • sebeurčení,
 • sociální inkluze,
 • práva.

V multisenzorické intervenci a obzvlášť ve Snoezelen intervenci jsme jasně poukázali, jak tyto dimenze rozvíjet (Cid, 2009).

 

Zdroj:

Cid, J. M. – Cervellera, C., 2010. The practical experience in the MSE room: different approaches for different goals. Príspevok z 8. sympózia ISNA, Birmingham, Alabama: 2. 10. 2010.

Překlad: Jana Hrčová

Zdroj ilustračního obrázku: butterflyhospice.org