Skip to main content

AUTISMUS A SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ

Na kurze se můžete dovědět, jaké odlišnosti jsou ve vnímání u dětí s autismem a jakými specifickými metodami lze smyslové vnímání rozvíjet.

Přihláška na školení

Název školení:

Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem a strategie jeho rozvoje

Forma školení:

Vzhledem k opětovnému zavedení karanténních opatření spojených s COVID-19 (v souvislosti s nařízením Hygienika hlavního města Prahy platí od 18.9.2020 zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb, toto nařízení se vztahuje i na realizaci externích kurzů), dovolte, abychom Vám nabídli alternativu našeho prezenčního školení ve formě on-line semináře (webinář).

Cílem webináře je plnohodnotně pokrýt obsahovou náplň původně plánovaného prezenčního školení, přirozeně berouce v úvahu možné omezení, které souvisejí s internetovou formou vzdělávání.

Online webinářse uskuteční ve dvou dnech po 4 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min, čili na každý školicí den si je třeba vyhradit 3 hodinky):

1. školicí den 1.10.2020 v čase 9:00 – 12:00

2. školicí den 5.10.2020 v čase 13:00 – 16:00 (příp. v pozdějších odpoledních hodinách).

Pro koho je školení určeno:

Jednodenní kurz je určen pedagogům, speciálním pedagogům, školním speciálním pedagogům, kteří vzdělávají dítě s autismem nebo mají takové dítě začleněno v běžné mateřské nebo základní škole. Rovněž je určen ostatním pracovníkům pomáhajících profesí, rodičům, případně jiným zájemcům o danou problematiku.

Obsahová náplň školení:

Smyslové vnímání a zpracování podnětů je téměř u každého dítěte s autismem, Aspergerovým syndromem a dalšími pervazivními vývojovými poruchami pozměněno nebo narušeno. Změny ve smyslovém vnímání a zpracování podnětů mohou výustit do různých problémů ve škole, ale rovněž v běžném životě nebo může docházet k různým nestandardním reakcím a projevům chování. Na kurze se můžete dovědět, jaké odlišnosti jsou ve vnímání u dětí s autismem a jakými specifickými metodami lze smyslové vnímání rozvíjet. Budeme se věnovat možnostem jak podpořit smyslové vnímání v běžném prostředí, v běžných aktivitách, jak je strukturovat, jak nastavit prostředí vyhovující senzorických potřebám dítěte, případně jaké techniky zvolit na jeho zklidnění, došlo-li ke vzniku problémové situace, přetížení dítěte nebo když dítě reaguje bojazlivě.

Akreditace:                             

Školení je akreditované MPSV ČR pod číslem A2017/0121-SP/PC/VP.

Cena školení: 2 490 Kč (poplatek se hradí předem)V

Přihlášení se: prosím, vyplňte online přihlášku. V případě otázek ohledně organizace školení nás kontaktujte na telefonním čísle +420 722 572 075 nebo na meszaros@3lobit.sk.Otázky týkající se obsahové a odborné stránky školení směřujte na paní lektorku Janu Hrčovou na telefonním čísle +421 944 565 068 nebo na hrcova@3lobit.sk.

Maximální počet účastníků: 12 (minimální počet účastníků: 8)

* * * * *

Školení vede: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držitelka mezinárodního certifikátu Snoezelen – Mezinárodní doplňková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse

Působí na Spojené škole (ŠZŠ) v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem a žáky s vícenásobným postižením a jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou první monotematické recenzované publikace o koncepci Snoezelen ve slovenském jazyce. Věnuje se problematice vzdělávání jednotlivců s mentálním a vícenásobným postižením a možnostem využívání Snoezelenu u různých cílových skupin. Je odbornou garantkou vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).


Úhrada školení

Cena školení se hradí PŘEDEM po potvrzení přihlášky ze strany 3lobit, o. z. Faktura se žádostí o úhradu zálohové platby účastnického poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Pro identifikaci platby uvedete ve variabilním symbolu číslo faktury, ve specifickém symbolu datum školení a do poznámky pro příjemce platby Příjmení účastníka.

Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník z kursu více než 7 kalendářních dní (včetně) před datem konání kursu, vracíme 100% účastnického poplatku.

Odhlásí-li se účastník z kursu méně než 7 dní před datem konání kursu, lze účastnický poplatek vrátit pouze v případě, že na jeho/její místo nastoupí jeden z dalších zájemců z čekací listiny, jinak účastnický poplatek nevracíme. Zájemce (a jeho/její platbu) je však možné přesunout do v pořadí následujícího kursu v případě, že je k dispozici volné místo.

COVID-19 Podmínky školení

V případě přetrvávání, resp. znovuzavedení protipandemických opatření a doporučení v souvislosti s onemocněním COVID-19 ze strany státních institucí, týkajících se veřejných akcí, účasti externích návštěvníků v zařízeních sociálních služeb apod., budou školení realizované náhradní formou:

1. V případě zájmu účastníků školení uskutečníme formou online (webináře).

2. Pokud některý z účastníků bude chtít absolvovat školení pouze prezenční formou, víme ho přesunout na nejbližšíškolení, které bude možné vzhledem k situaci prezenčně realizovat (jednotlivé školení nabízíme 2-3 krát do roka).

Pokud by účastníku nevyhovovala ani jedna z náhradních forem, bude mu kurzovné vráceno v plné výši.