Skip to main content

Metodický den

Metodický den je určený pedagogickým a odborným zaměstnancům mateřských škol a 1. stupně běžných základních škol, kteří chtějí do vzdělávacího procesu přinést nové metody  a aktivity pro komplexní rozvoj dětí.

 

Během jednoho dne Vám představíme multisenzorické prostředí Snoezelen:

  • jako inovativní didaktický prostředek,
  • jako formu stimulace a rozvoje percepce (nejen zrakové a sluchové),
  • jako vhodný prostředek integrace, začleňování dětí s poruchami a postižením mezi intaktní děti.

 

Během metodického dne budete mít možnost zkusit, jak probíhá terapie ve Snoezelen místnosti, a také se seznámíte s více senzorickými pomůckami.

 

Proč děláme metodické dny:

V mateřských školách a základních školách postupně roste počet integrovaných dětí s postižením a také počet dětí, kterým jsou diagnostikovány různé poruchy: Aspergerův syndrom, ADD, ADHD, poruchy chování, děti z méně podnětného prostředí apod. Stejně tak se objevují i děti s deficity čiastkových funkcí, u kterých, v případě, že nejsou včas zachycené nebo vhodně posilované, vzniká vyšší riziko vzniku specifických poruch učení po nástupu do školy.

 

Dá se říci, že souběžně dochází k pohybu směrem k inovacím ve výchovně-vzdělávacím procesu, k implementaci inovativních didaktických metod a postupů. Multisenzorické prostředí Snoezelen se pro naše mateřské a základní školy dá považovat za jednu z nich. Snoezelen se už stal akceptovanou metodou práce ve specializovaných zařízeních jako jsou speciální školy. Povědomí o koncepci je poměrně dobré s výjimkou některých oblastí SR nebo některých typů zařízení jako jsou právě mateřské školy a základní školy. V zahraničí jsou multisenzorická prostředí běžně využívána i ve školách hlavního vzdělávacího proudu s velmi dobrými výsledky.

 

Proč právě Snoezelen?

Smyslové vnímání je velmi důležitým, ne-li klíčovým aspektem rozvoje dítěte. Hlavně v předškolním věku se rozvíjejí některé funkce, zejména vyšší zrakové a sluchové funkce, které jsou nevyhnutelným předpokladem pro úspěch dítěte při nácviku čtení a psání. Mnohé děti předškolního a mladšího školního věku jsou však v současnosti přestimulované právě zrakovými a sluchovými informacemi, přičemž ostatní smyslové zkušenosti ustupují do pozadí. Jejich rozvoj se proto stává o to významnější. Nesmí se také zapomenout na fakt, že pro dítě je dnes neméně důležitá možnost relaxace a uklidnění, nejen jeho neustálá aktivizace a požadování výkonu a soustředěné práce.

 

Potenciál multisenzorického prostředí Snoezelen pro běžné školy hlavního vzdělávacího proudu

Jednou z možností, jak poskytnout dětem v předškolním věku netradiční možnost relaxace, uklidnění velmi aktivních dětí a zajímavou formu stimulace a získávání smyslových zkušeností ze všech smyslů (nejen zrak, sluch nebo pět základních smyslů, ale i zkušenosti s vlastním tělem, vnímání vlastního těla – jeho polohy a pohybu) je právě koncepce Snoezelen, která se realizuje ve specificky upraveném prostředí (multisenzorické místnosti). Multisenzorické prostředí je pro děti předškolního a školního věku i zajímavým obohacením výchovně-vzdělávacího procesu, kde si pomocí přímého smyslového zážitku mohou osvojit obsah vzdělávání. Pro pedagogy je to inovativní didaktický prostředek, kterým mohou obohatit svou práci.

 

 

Přihlašte se, máte-li zájem hostovat metodický den ve Vašem zařízení pro kolegy-pracovníky z okolních školních a předškolních zařízení. Podmínkou je existující multisenzorická místnost Snoezelen a ochota spolupodílet se námi na organizaci dne věnovaného Snoezelenu. 

 

V případe zájmu o účast na metodickém dni kontaktujte Janu Hrčovou na hrcova@3lobit.sk nebo na telefonním čísle + 420 722 303 705.