Skip to main content

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, Pardubice

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ je obecně prospěšná společnost s působností v Pardubickém kraji. Jejím posláním je poskytovat dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti.

Vzdělání probíhá v těchto typech škol: první stupeň základní školy, základní škola praktická, základní škola speciální, praktická škola dvouletá. Škola SVÍTÁNÍ poskytuje terapie: fyzioterapii, ergoterapii, logopedii muzikoterapii, atd. Dále nabízí službu osobní asistence, dopravu do školy a zpět, ranní a odpolední družinu, volnočasové aktivity a kroužky, letní aktivity a pobyty a mnoho dalšího.

Součástí školy je rovněž speciálně pedagogické centrum, které poskytuje komplexní péči dětem, mládeži a dospělým lidem s kombinovaným postižením, s tělesným a mentálním postižením, poruchou autistického spektra nebo narušenou komunikační schopností.

Více informací o obecně prospěšné společnosti najdete na její webové stránce.

Kontaktní osoba

Markéta Jirásková

E-mail: jiraskova@svitani.cz

Snoezelen místnosti

V současné době máme 3 multisenzorické místnosti, které jsou využívány pro smyslovou stimulaci našich žáků a klientů. První místnost vznikla v roce 2006.

Vybavení místností

  • vodní lůžko s vibracemi
  • světelný strop
  • lampy s měnícími se barvami
  • pohybové hračky a hry
  • dotekové hračky
  • CD přehrávač s relaxační a etnickou hudbou
  • didaktické pomůcky s různými taktilními podněty

Klienti

Děti, dospívající a dospělí lidé s kombinovaným, mentálním, tělesným postižením, s poruchou autistického spektra nebo narušenou komunikační schopností.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme jako terapeutickou, pedagogickou i relaxační aktivitu. Cílem individuálních pobytů v místnosti je rozvíjet komplexní dovednosti žáků, stimulovat jejich smysly, navodit stav relaxace, posílit jejich vztahy s pedagogy a snižovat míru agresivních a autoagresivních projevů. U žáků se daří nastavit dobrá spolupráce při počáteční adaptaci na nové prostředí (např. u žáků 1. ročníků či nově příchozích žáků a klientů). U žáků s poruchou autistického spektra dochází postupně k úpravě případného problémového chování. Multisenzorické místnosti využíváme k provádění bazální stimulace, k terapii senzorické integrace a muzikoterapii. Rovněž v ní aplikujeme metodu Bobath, synergickou reflexní terapii a Vojtovu terapii.