Skip to main content

Soukromé centrum speciálně pedagogického poradenství, Poltár

Jsme školní zařízení speciálně pedagogického poradenství. Nabízíme speciálně pedagogické, psychologické, logopedické vyšetření.

Rovněž nabízíme korekce, reedukace, terapie, stimulační programy pro děti a mládež se zdravotním postižením, se specifickými vývojovými poruchami učení, ADHD, děti s poruchami autistického spektra, děti zdravotně oslabené, s vícenásobným postižením, osvobozeny od povinnosti docházet do školy. Naše služby zahrnují také logopedickou intervenci (diagnostika a terapie u dětí a žáků s chybami a poruchami řeči, s narušeným vývojem řeči, se specifickými vývojovými poruchami učení). Více informací najdete na naší stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Anna Melicherčíková, ředitelka

E-mail: scspp.poltar@gmail.com

Snoezelen místnost

V zařízení od roku 2009 využíváme Snoezelen místnost.

Vybavení Snoezelen místnosti

 • vodní postel
 • UV světlo
 • UV svítící sprcha
 • světelná duha
 • zrcadlová koule s reflektorem
 • kuličkový bazén
 • voňavé krystalové míčky se zvonečkem
 • zátěžová přikrývka
 • tunel “Mačka”
 • dětské hudební nástroje
 • relaxační hudba
 • hmotnostní válce
 • hmatový pytlík
 • dotekové desky s různými povrchy
 • měnící se vodní váleček
 • vonné lampy

Klienti

Snoezelen využíváme u dětí raného, předškolního a školního věku bez postižení i se zdravotním znevýhodněním. Snoezelen navštěvují děti a mladí lidé s různým stupněm mentálního postižení, s kombinovaným postižením, poruchou autistického spektra, specifickými vývojovými poruchami učení. Snoezelen rovněž využívají zaměstnanci našeho zařízení na relaxaci.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme s cílem zlepšovat všestranné schopnosti klienta, rozvíjet jeho interakci s prostředím a navodit u něho relaxaci a uvolnění. V místnosti pracujeme individuálně i skupinově, snažíme se do aktivity v místnosti zapojovat i rodinné příslušníky klienta. V místnosti realizujeme i aromaterapii, muzikoterapii a biblioterapii. Pobyty přispívají k uvolnění napětí, umožňují zažívat příjemné pocity, zlepšují koncentraci pozornosti a komunikaci.