Skip to main content

Snoezelen

Vzdělávacím aktivitám k práci v multisenzorickém prostředí (Snoezelen) se věnujeme od roku 2009. Kurzy jsou vedené lektory s dlouhodobými zkušenostmi získanými při práci s dětmi a klient. Probíhají v plně vybavených multisenzorických místnostech  (bílá, případně  tmavá místnost), aby si účastník mohl přímo zažít atmosféru multisenzorického prostředí a vyzkoušet si jednotlivé pomůcky a komponenty. Při kurzech tedy klademe důraz na zkušenostní učení, praktické ukázky a propojení teorie s praxí. Školení probíhají v malé skupině účastníků 6 – 12, aby byla dodržena zásada individuálního přístupu k účastníkům, a aby byl dostatečný prostor k diskusi, zodpovězení otázek a sdílení zkušeností.

Během školení si účastník osvojí teoretické poznatky i praktické dovednosti potřebné k plnému využití potenciálu multisenzorického prostředí (Snoezelen). Dozví se o filozofii Snoezelenu a uplatnění jeho principů v praxi, o neurofyziologických východiscích Snoezelenu, dozví se o možnostech využití jednotlivých komponentů a pomůcek při práci s dítětem/žákem/klientem, o možnostech využití různých typů multisenzorických prostředí při práci s cílovými skupinami. Dozví se, jak naplánovat a realizovat Snoezelen jednotky organizačně i obsahově. Dozví se, jak řešit problémové situace ve Snoezelenu, čeho si všímat a jak sledovat klienta v multisenzorické místnosti (diagnostický aspekt Snoezelenu).

Absolvováním jednotlivých kurzů účastník získá potřebné poznatky, dovednosti a  kompetence na to, aby dovedl efektivně a plnohodnotně pracovat s jednotlivými pomůckami a uměl využívat potenciál multisenzorického prostředí s ohledem na potřeby konkrétní cílové skupiny nebo konkrétního dítěte/žáka/klienta.

 

Vyberte si z aktuální nabídky našich kurzů!

V rámci školení Snoezelen nabízíme tato na sebe navazující školení:

  • Snoezelen 1 – Teorie práce v multisenzorickém prostředí (Snoezelen)
  • Snoezelen 2 – Specifika práce v multisenzorickém prostředí (Snoezelen) – Snoezelen v praxi
  • Snoezelen 3 – Snoezelen s osobami s mentálním a vícenásobným postižením
  • Snoezelen 3 – Snoezelen se seniory

Po ukončení našich kurzů získáte osvědčení o absolvování školení.

 

 

V případě zájmu umíme kurzy realizovat i přímo ve Vašem zařízení a po obsahové stránce je přizpůsobit Vašim požadavkům.

V případe zájmu o účast na metodickém dni kontaktujte Janu Hrčovou na hrcova@3lobit.sk nebo na telefonním čísle + 420 722 303 705.

 

⇐ vrátit se na stránku Vzdelávání.