Skip to main content

Základní škola, Saratovská ul. 43, Levice

Škola poskytuje výchovu a základní vzdělání. Součástí školy je i školní klub dětí. U nás, stejně jako na dalších školách Slovenska je stoupající trend počtu žáků s různými speciálními výchovně vzdělávacími potřebami, s těžšími formami zdravotního postižení.

Z celkového počtu žáků /319 žáků/ máme 89 žáků se SVVP. Na danou situaci jsme se rozhodli kromě jiného zareagovat i vytvořením speciální multisenzorické místnosti, v níž můžeme komplexněji poskytovat péči žákům.

Kontaktní osoba

Mgr. Júlia Kotrusová, ředitelka školy

E-mail: skola@zssaratovle.edu.sk

Mgr. Ivana Drangová, speciální pedagog

E-mail: ivana.drangova@gmail.com

Mgr. Monika Birnerová, třídní učitelka

E-mail: birnerova@centrum.sk

Snoezelen místnost

V místnosti máme tyto senzorické pomůcky:

Bublinkový válec – nabízí vícesmyslový zážitek – měnící se barvy přináší vizuální podněty, mírné vibrace nabízejí hmatové stimuly a jemný šum poskytuje i sluchové podněty. Účelem válce je upoutání pozornosti, vytvoření prostředí pro relaxaci, rozvíjení kognitivních zručností.

Zrcadla – na znásobení efektu bublinkového válce.

Lampa s optickými vlákny a plazmová koule – jsou výborným zdrojem vizuální a dotekové stimulace.

Polohovací vaky – jsou určeny na relaxaci.

Hvězdné nebe – visí ze stropu místnosti – je výborným zdrojem vizuální stimulace.

Hmatové pomůcky – kinetický písek, senzorické polštářky, kamínky, mušle

CD s relaxační hudbou

Aromalampa

Klienti

Pracujeme s intaktními žáky i se žáky s poruchami učení, poruchami chování, těžkými stupni ADD, ADHD, poruchou autistického spektra, sluchovým postižením, mentálním postižením, narušenou komunikační schopností.

Využívání Snoezelen místnosti

Snoezelen místnost v našem zařízení využíváme od ledna 2016. Vznikla díky Nadaci pro děti Slovenska ve spolupráci se společností Cloetta, která podpořila náš projekt s názvem: „Senzorická integrace v naší škole“. Zároveň jsme si rozšířili své kompetence na školení: „Senzorická integrace v pedagogice a ve speciální pedagogice“, které organizovalo občanské sdružení 3lobit.

Multisenzorickou místnost Snoezelen využíváme na relaxační a terapeutické účely s cílem rozvíjet osobnost žáka vycházejíc z jeho individuálních potřeb. V místnosti jsou vedeny zejména individuální, ale i skupinové pobyty. Relaxační aktivity nabízejí vícesmyslový zážitek, upoutání pozornosti, rozvíjení kognitivních zručností, zklidnění žáků při emočním vypětí. Relaxační techniky přispívají ke zlepšení jejich výkonnosti, sebeovládání a lepší schopnosti zvládat zátěžové situace. Terapeutické aktivity pomáhají žákům stimulovat smysly, rozvíjet motorické, komunikační a kognitivní schopnosti, podpořit interakci s prostředím, zmírnit mnohé negativní jevy v prožívání a chování.

Nabídka aktivit a činností realizována v multisenzorické místnosti:

  • Stimulace všech smyslů
  • Aktivizační činnosti s prvky biblioterapie
  • Aktivizační činnosti s prvky arteterapie
  • Sebepoznávací techniky
  • Relaxace