Skip to main content

Spojená škola internátní, Ul. 29. augusta 1, Levice

Škola je plně organizována s kapacitou 170 žáků. Součástí školy je také speciální mateřská škola (SMŠ) s kapacitou 8 žáků. Zabezpečování výchovně vzdělávacího procesu probíhá v 21 třídách školy a jedné třídě SMŠ.

Výchova mimo vyučování je zabezpečena ve třech odděleních školního klubu dětí a ve dvou odděleních internátu. Škola zabezpečuje komplexní výchovu a vzdělávání žáků s mentálním postižením ze širokého okolí od prvního ročníku po devátý ročník, dle potřeb žáků. Vzhledem k tomu, že škola je internátního typu, zabezpečuje starostlivost i žákům ze vzdáleného okolí. Hlavním úkolem v návaznosti na primární vzdělávání je rozvíjet u žáků základní kompetence – systém vědomostí, zručností, dovedností, postojů a hodnotové orientace, respektujíc společenské, institucionální a specifické cíle. Prioritním cílem je respektování individuálních schopností a možností jednotlivých žáků vzhledem k jejich druhu a stupni postižení. Z tohoto hlediska škola a mateřská škola poskytují starostlivost žákům ve věku od 3 do 18 let s lehkým stupněm mentálního postižení, středním stupněm mentálního postižení, s těžkým až hlubokým stupněm mentálního postižení, žákům s vícenásobným postižením v kombinaci s mentálním postižením a žákům s autismem nebo dalšími pervazivními vývojovými poruchami s mentálním postižením. Při škole je také Centrum speciálně pedagogického poradenství (CSPP), které v odpoledních hodinách využívá Snoezelen místnost. Více informací najdete na internetové stránce školy.

Kontaktní osoba

PaedDr. Monika Krammerová, zástupkyně ředitele školy

E-mail: szsi139@stonline.sk

Tel: 0042136/ 631 20 72

Snoezelen místnosti

Máme částečně vybudované dvě místnosti, jednu jako měkkou hrovou místnost, nakolik škola se nachází ve třech vzájemně vzdálených budovách. V multisenzorické místnosti máme bílou část, kde vykonáváme i bazální stimulaci. Tuto místnost využíváme i jako hrovou místnost a tmavou místnost. Místnost je rozměrově prostorná a členěná. V současnosti dokončujeme smyslovou zahradu.

Vybavení Snoezelen místnosti

 • vodní postel s baldachýnem
 • optická vlákna se světelným zdrojem
 • bublinkový válec
 • interaktivní ovladač pro optická vlákna a bublinkový válec
 • aromadifuzér Oáza s přehrávačem melodií
 • Space projektor
 • pomůcky na polohování
 • plyšové hračky
 • hmatové kostky
 • zátěžové plyšáky
 • závěsná houpačka
 • polohovací vak
 • fitness míče
 • hudební nástroje
 • hudební hračky
 • kuličkový bazén
 • barevné reflektory s točící se zrcadlovou koulí
 • světelné hadice
 • lampy se světelnými efekty a s bublinkovým efektem
 • pískový stůl
 • chodník s různými povrchy
 • hmatová stěna

Vybavení měkké hrové místnosti

 • kuličkový bazén
 • sestava molitanových matrací
 • polohovací vak
 • houpačka
 • nástěnné pohybové tabule (rozvoj motoriky nohou a rukou)
 • hmatové a manipulační pomůcky
 • fitness míče
 • umělé kameny
 • pískový stůl
 • CD přehrávač se sluchátky
 • perkuse
 • pomůcky na vnímání drsného, hladkého, horkého, studeného povrchu

Klienti

V SZŠ a SMŠ pracujeme se žáky s mentálním postižením různého stupně. Našimi žáky jsou i děti s vícenásobným postižením a s pervazivními vývojovými poruchami v kombinaci s mentálním postižením. Věk žáků v mateřské škole je od třech let v základní škole maximálně do 18 let.

V CSPP je zastoupení klientů různorodější. Pracujeme s klienty s vývojovými poruchami učení, narušenou komunikační schopností, ADHD, poruchami chování, poruchami sluchu, mentálním postižením, tělesným postižením, vícenásobným postižením.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme zejména jako terapeutickou aktivitu pro žáky s vícenásobným postižením a žáky s pervazivními vývojovými poruchami v kombinaci s mentálním postižením v rámci výchovně vzdělávacího procesu v SZŠ a SMŠ. Snoezelen využíváme i v CSPP na terapeutické aktivity u dětí s vícenásobným postižením v kombinaci s mentálním postižením a jako podpůrný prostředek při rediagnostice vývojových poruch učení, ADHD a jiných zdravotních postižení (sluchový postih, narušená komunikační schopnost). V místnosti realizujeme individuální i skupinové pobyty. Individuální práce se využívá především u klientů CSPP, součástí je i zapojování členů rodiny (většinou matek). Skupinová práce se využívá v průběhu vyučování.

Snoezelen terapii uskutečňujeme již 6 let. Za tu dobu jsme zpozorovali progresivní výsledky ve všech oblastech rozvoje osobnosti dítěte. Ve významné míře napomáhá v odstraňovaní agresivity. Velmi dobré výsledky zaznamenáváme u dětí s vícenásobným postižením a dětí se spazmy, které se při pobytu na vodním lůžku uvolní a jsou schopny v plné míře přijímat multisenzorickou stimulaci.