Skip to main content

O metodě Snoezelen

Snoezelen nebo multisenzorické prostředí slouží k relaxaci a upokojení, ale také nabízí příležitost ke stimulaci, aktivizaci a rozvoji smyslů.

Snoezelen jako metoda práce

Druh terapeutického přístupu nebo pedagogické podpůrné opatření. Odborný pracovník nebo terapeut reguluje podněty v Snoezelen místnosti a jejich cíleným výběrem klienta stimuluje, uklidňuje a rozvíjí.

Snoezelen | 3Lobit

Snoezelen jako prostor

Speciálně upravená místnost nebo prostředí, kde na smysly jednotlivce působí světla, hudba, vůně, příjemné textury, povrchy a jiné podněty. V multisenzorickém prostředí se nacházejí podněty pro všechny smysly (zrak, sluch, čich, hmat, chuť, vestibulární systém, propriocepce).

Snoezelen jako volnočasová aktivita

Pro jednotlivce se speciálními potřebami je Snoezelen jedinečnou možností pro plnohodnotné trávení volného času. Vytváří prostor pro spontánní objevování, získávání nových zkušeností a zážitků.

"Nic se nemusí, všechno je dovolené."

Snoezelen respektuje způsob, trvání i tempo, kterým konkrétní jedinec prožívá stimuly v místnosti. Má právo rozhodnout se pro stimuly, které jsou mu příjemné, a svobodně a spontánně poznávat objekty v místnosti. Snoezelen je bezpečné prostředí a přináší pozitivní zážitky.

Relácia Snoezelen | 3Lobit

Relaxace

Poskytuje prostor pro relaxaci a uklidnění v příjemné atmosféře. Jednotlivci se dokážou uvolnit, osvobodit od traumatických zážitků a negativních vzpomínek.

Relácia Snoezelen | 3Lobit

Stimulace

Snoezelen slouží také ke stimulaci nebo rozvíjení schopností jedince podle jeho potřeb. Praktikujeme zde zrakovou, hmatovou, sluchovou, čichovou stimulaci, učíme klienty zákonům akce a reakce, motivujeme je k aktivitě.

Relácia Snoezelen | 3Lobit

Rozvoj

Ve Snoezelenu podporujeme komunikaci, spontaneitu a rozvoj sociálních dovedností. Výjimečnost Snoezelenu spočívá v tom, že neklade žádné nároky na schopnosti jedince, je vhodný pro každý věk a vývojovou úroveň. Spojuje se se svobodou, nedirektivností a právem volby. Využívá se i k eliminaci hyperaktivity, agresivního nebo stereotypního chování.

Pro koho je Snoezelen určený

Snoezelen se uplatňuje u různých cílových skupin a u jedinců s různými znevýhodněními.

Mentální a vícenásobné postižení

Snoezelen je jednou z možností rozptýlení se a podnětného trávení volného času u této skupiny osob. V multisenzorické místnosti kromě toho dokážou zažít interakci s prostředím a kontrolovat ho: například přepínat barvy jednotlivých komponentů v místnosti interaktivním ovladačem a pochopit tak vztah mezi příčinou a následkem.

Poruchy autistického spektra

S využitím Snoezelenu u klientů dochází ke snížení stresu, napětí a agresivity, rozvoji interakce, komunikačních a sociálních dovedností, zvýšení iniciativy a spontaneity. V multisenzorické místnosti se dokážou uklidnit a relaxovat.

Smyslové postižení

Během terapie v multisenzorickém prostředí dokážeme stimulovat zrak prostřednictvím široké škály světelných efektů a také sluch přizpůsobením hudby nebo s využitím zvukových pomůcek.

Alzheimerova choroba

Prostřednictvím Snoezelenu dokážeme vyvolat vzpomínky a vracet se do minulosti, regulovat úroveň aktivity, snižovat apatii nebo agresivní chování, podporujeme ochotu komunikovat.

Psychiatrické diagnózy

U pacientů v psychiatrických zařízeních se Snoezelen využívá jako relaxační aktivita a doplnění všedního dne. Ukazuje se jako vhodná protiváha na vyvážení náročného a výrazně strukturovaného dne na klinice.

Poruchy aktivity a pozornosti

Snoezelen působí uklidňujícím dojmem u jedinců s hyperkativitou a poruchami pozornosti. Po pobytu v Snoezelenu se dokáží žáci při hodině lépe soustředit na výklad učiva.

Pacienti s chronickými nemocemi a bolestmi

Terapie je zaměřená na rozvoj dovedností a strategie zvládání, kterými pacienti získávají kontrolu nad svou bolestí a dokážou tak udržet přiměřenou míru prožívané bolesti a zvýšit tím kvalitu svého života.

Intaktní populace

Intaktní populace sahá po Snoezelenu kvůli potřebě uvolnění, sebezkušenosti, svobody, nových zážitků či objevování. Často se využívá právě imaginativní přístup k relaxaci nebo „fantasy cesta“. Využívá se i u jedinců s traumatickými zážitky.

Běžná populace

Snoezelen mají v oblibě těhotné ženy, kojící matky, pomáhá při budování vztahu matky s dítětem. Je dobrou relaxací pro všechny děti.

Principy Snoezelenu

Individuální přístup

Nikdy bychom neměli klientovi vnucovat naše pocity, ale brát v úvahu jeho potřeby, individuální schopnosti, předpoklady a preference.

Nedirektivní přístup

Dobrovolnost a svoboda bez nátlaku se vztahuje především na svobodu pohybu a chování se v místnosti, kdy se klient může volně pohybovat, zkoumat prostředí a nechat podněty na sebe působit.

Možnost volby a výběru

Klient by se měl podle svých možností rozhodnout sám a iniciativa by měla vycházet od něj. Průvodce klienta respektuje a přizpůsobuje se jeho volbě.

Správná časová délka

Důležité je, aby tak, jak vznikla klidná atmosféra, se také postupně pozvolna ukončila. Pobyt ve Snoezelen místnosti by neměl být náhle přerušený a ukončený.

Z historie Snoezelenu

Snoezelen vznikl v Nizozemsku v 70. letech spojením dvou nizozemských slov, „snuffelen" -čichat,, „doezelen"- dřímat. Tato koncepce by měla být příležitostí trávit volný čas pro jedince s nejtěžšími formami zdravotního postižení. V anglicky mluvících zemích se později rozšířil pojem "multisensory environment ", tedy multisenzorické, vícesmyslové prostředí. Pojmy jsou považovány za synonyma.

Snoezelen začínal jako koncept relaxačních místností poskytujících širokou škálu smyslových zkušeností, které zvyšují kvalitu života jedince. Později se rozšířil do více zemí a začal se uplatňovat u širšího spektra klientů. V současné době je Snoezelen široce používán v mateřských a základních školách a speciálních školách, v domovech sociálních služeb, denních stacionářích, hospicech, nemocnicích, rehabilitačních centrech, centrech duševního zdraví nebo centrech pro krizovou a včasnou intervenci.

Snoezelen na Slovensku a v České republice

Na Slovensku se Snoezelen používá přibližně od roku 2002, kdy vznikla multisenzorická místnost v prvním zařízení pro jedince s mentálním postižením. V České republice byla první multisenzorická místnost v první polovině 90. let.

V současné době je Snoezelen poměrně rozšířenou metodou práce s osobami s různými typy postižení (duševní, fyzické, poruchy autistického spektra...), zejména ve speciálních základních školách a domovech sociálních služeb. Často se využívá i u lidí s demencí. Používá se také u lidí s psychiatrickými diagnózami, poruchami chování nebo v rámci rehabilitace.

Seznamte se se zařízeními, které mají na Slovensku a v České republice multisenzorickou místnost.

Vzdělávání v tématu Snoezelen

K tématu Snoezelen nabízíme akreditované kurzy pro začátečníky i pokročilé. Přečtěte si naši filozofii v oblasti Snoezelenu.

Pomůcky vhodné pro Snoezelen

V našem internetovém obchůdku Sensa shop Vám nabízíme široký výběr pomůcek vhodných pro Snoezelen.