Skip to main content

SNOEZELEN 2 – SPECIFIKA PRÁCE V MULTISMYSLOVÉM PROSTŘEDÍ (SNOEZELEN) – SNOEZELEN V PRAXI

Navazující kurz k problematice Snoezelen. Na školení získáte poznatky a dovednosti ve využití jednotlivých prvků a komponentů v multisenzorické místnosti.

Přihláška na školení

Název školení:

Specifika práce v multisenzorickém prostředí – Snoezelen v praxi

POZNÁMKA: Tento kurz nenabízíme on-line ve své úplnosti, praktická část školení musí vždy proběhnout prezenční formou.

Současná ponukla a varianty školení:

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli není jasné, zda budeme moct školení uskutečnit již prezenční formou nebo kombinovanou formou, nabízíme Vám obě varianty. V případě, že opatření povolí, preferujeme prezenční formu:

Variant kombinované formy školení

  1. část školení: teoretická – v podobě on-line semináře (webinář),
  2. část školení: praktická – Snoezelen jednotky a praktické ukázky práce v DOZP Sulická

Online webinář se uskuteční v trvání 2 x 4 vyučovací hodiny ve dnech 11.5.2021 v čase 13:00 – 14:30 a 15:30 – 17:00 a

12.5.2021 v čase 13:00 – 14:30 a 15:30 – 17:00.

Hodinová pauza mezi bloky je nařízena MŠMT ČR, vzhledem k tomu, že kurz je akreditován (aby byla akreditace zachována, musí být při on-line formě dodržen rozsah jednoho vyučovacího bloku 90 min a mezi bloky hodinová přestávka).

Praktický seminář, v trvání zbývajících 8 vyučovacích hodin, se uskuteční v Domově pro osoby se zdravotním postižením – Sulická v Praze, jakmile to situace dovolí. Ti z Vás, kteří s námi absolvujete i Snoezelen 2, budete moci praktickou část obou školení absolvovat ve dvou po sobě následujících dnech v trvaní spolu 16 vyučovacích hodin.

Místo praktické části školení: 

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Sulická, Sulická 48, Praha, mapa

Pro koho je školení určeno: Dvoudenní školení je určeno pedagogickým a odborným zaměstnancům školních zařízení, zaměstnancům zařízení sociálních služeb, jiným pracovníkům pomáhajících profesí, případně dalším zájemcům. Je určeno zájemcům, kteří již absolvovali úvodní školení “Úvod do práce v multismyslovém prostředí”, případně jiné uvodní školení k dané problematice. 

Obsahová náplň školení: Na školení získáte poznatky a dovednosti ve využití jednotlivých prvků a komponentů v multisenzorické místnosti, seznámíme vás s procesem sestavování a průběhu Snoezelen jednotek a vyškolíme v metodách a formách práce v multisenzorickém prostředí. Prakticky si vyzkoušíte vybrané náměty na Snoezelen jednotky a získáte informace o možnostech diagnostiky a zaznamenávaní změn v chování žáka/klienta během pobytu v multisenzorické místnosti.

Školení navazuje na školení Snoezelen 1 – Úvod do práce v multisenzorickém prostředí a je určené osobám, které toto školení už absolvovaly, případně se zúčastnily jiného úvodního školení v dané problematice.

Akreditace:  Kurz má akreditaci MPSV ČR. Pro zájemce ze školních zařízení školení není akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvědčení.

Cena školení: 4 050 CZK (poplatek se hradí předem)

V ceně školení je započítané občerstvení a materiály ze školení. Celé školení probíhá v multisenzorické místnosti v malé skupině, což umožňuje vyšší míru interaktivity ve skupině a možnosti diskuse, a zejména neobyčejný zážitek z multisenzorického prostředí. Oběd si hradí účastník sám.

Přihlášení se: prosím, vyplňte online přihlášku. V případě otázek ohledně organizace školení nás kontaktujte na telefonním čísle +420 722 572 075 nebo na meszaros@3lobit.sk. Otázky týkající se obsahové a odborné stránky školení směřujte na paní lektorku Dagmar Mega na telefonním čísle + 420 605 273 426 nebo na dagmar.mega@3lobit.sk

Maximální počet účastníků: 12 (minimální počet účastníků: 6)

* * * * *

Školení vede: Mgr. Dagmar Mega

Snoezelenu se věnuje od roku 2009, kdy postupně v její mateřské organizaci – Akropolis v Uherském Hradišti – vznikl komplex tří Snoezelen místností, kde vede programy pro osoby s postižením, jakož i běžnou populaci – rodiče s dětmi, skupiny dětí z mateřských i základních škol i seniory. Zkušenosti získala převážně ve Velké Británii na odborných stážích a dalších konferencích a workshopech. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, působí jako lektor, poradce a metodik v oblasti smyslového vnímání, rozvoje kognitivních funkcí, inkluze a soft skills. Při terapeutické práci vychází z principů adleriánskej psychologie. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – obor filozofie a germanistika s doplněním pedagogického minima pro výuku němčiny a základů společenských věd.


Úhrada školení

Cena školení se hradí PŘEDEM po potvrzení přihlášky ze strany 3lobit, o. z. Faktura se žádostí o úhradu zálohové platby účastnického poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Pro identifikaci platby uvedete ve variabilním symbolu číslo faktury, ve specifickém symbolu datum školení a do poznámky pro příjemce platby Příjmení účastníka.

Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník z kursu více než 7 kalendářních dní (včetně) před datem konání kursu, vracíme 100% účastnického poplatku.

Odhlásí-li se účastník z kursu méně než 7 dní před datem konání kursu, lze účastnický poplatek vrátit pouze v případě, že na jeho/její místo nastoupí jeden z dalších zájemců z čekací listiny, jinak účastnický poplatek nevracíme. Zájemce (a jeho/její platbu) je však možné přesunout do v pořadí následujícího kursu v případě, že je k dispozici volné místo.