Skip to main content

SENZORICKÁ INTEGRACE V PEDAGOGICE A SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE


Kurz je zaměřen na senzorickou integraci a terapii senzorické integrace podle A. J. Ayres a na její význam a důležitost v procesu učení.

Přihláška na školení

Název školení:

Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice

Termín školení: 23.6.2021

Čas školení: vždy od 9:00 do 17:00 s půlhodinovou přestávkou na oběd

Místo školení: Praha – Domov pro osoby se zdravotním postižením – Sulická, Sulická 48, Praha, mapa

Pro koho je školení určeno:

Jednodenní kurz je určen pedagogickým a odborným zaměstnancům školních zařízení, případně dalším zájemcům. Z kurzu budou benefitovat zejména ti, kteří přicházejí do kontaktu s osobami s autismem, s poruchami chování, s poruchami učení, případně jinými cílovými skupinami osob.

Obsahová náplň školení:

Kurz je zaměřen na senzorickou integraci a terapii senzorické integrace podle A. J. Ayres a na její význam a důležitost v procesu učení. Na kurzu získáte poznatky o tom, co je senzorická integrace a co jsou poruchy senzorické integrace. Dovíte se, jaké jsou konkrétní projevy těchto poruch a jaký mají vliv na vzdělávací proces, osvojování si základních akademických zručností (čtení, psaní) a na fungování v každodenním životě. Naučíte se jak tyto poruchy rozpoznat a jak podporovat smyslové vnímání s důrazem na senzorickou integraci. Dále vám poradíme jaké aktivity zvolit na stimulaci jednotlivých smyslových systémů s důrazem na vestibulární, proprioceptivní a taktilní systém (opomenuty nebudou ani další smyslové systémy). Rovněž vám poradíme vhodné pomůcky na senzorickou integraci, případně jak upravit bezprostřední prostředí pro dítě/žáka.

Akreditace:

Kurz má akreditaci MŠMT ČR pod číslem: MSMT – 22893/2017-2-793.

Cena školení: 2 490 CZK (poplatek se hradí předem)

V ceně školení je započítané občerstvení (káva, čaj, voda) a materiály. Oběd si hradí účastník sám.

Přihlášení se: prosím, vyplňte přihlášku. V případě otázek ohledně organizace školení nás kontaktujte na telefonním čísle +420 607 881 208 nebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk. Otázky týkající se obsahové a odborné stránky školení směřujte na paní lektorku Janu Hrčovou na telefonním čísle +421 944 565 068 nebo na hrcova@3lobit.sk.

Maximální počet účastníků: 10 (minimální počet účastníků: 8)

* * * * *

Školení vedePaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držitelka mezinárodního certifikátu Snoezelen – Mezinárodní doplňková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse

Působí na Spojené škole (ŠZŠ) v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem a žáky s vícenásobným postižením a jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou první monotematické recenzované publikace o koncepci Snoezelen ve slovenském jazyce. Věnuje se problematice vzdělávání jednotlivců s mentálním a vícenásobným postižením a možnostem využívání Snoezelenu u různých cílových skupin. Je odbornou garantkou vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).


Úhrada školení

Cena školení se hradí PŘEDEM po potvrzení přihlášky ze strany 3lobit, o. z. Faktura se žádostí o úhradu zálohové platby účastnického poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Pro identifikaci platby uvedete ve variabilním symbolu číslo faktury, ve specifickém symbolu datum školení a do poznámky pro příjemce platby Příjmení účastníka.

Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník z kursu více než 7 kalendářních dní (včetně) před datem konání kursu, vracíme 100% účastnického poplatku.

Odhlásí-li se účastník z kursu méně než 7 dní před datem konání kursu, lze účastnický poplatek vrátit pouze v případě, že na jeho/její místo nastoupí jeden z dalších zájemců z čekací listiny, jinak účastnický poplatek nevracíme. Zájemce (a jeho/její platbu) je však možné přesunout do v pořadí následujícího kursu v případě, že je k dispozici volné místo.

COVID-19 Podmínky školení

V případě přetrvávání, resp. znovuzavedení protipandemických opatření a doporučení v souvislosti s onemocněním COVID-19 ze strany státních institucí, týkajících se veřejných akcí, účasti externích návštěvníků v zařízeních sociálních služeb apod., budou školení realizována náhradní formou:

1. V případě zájmu účastníků školení uskutečníme formou online (webináře).

2. Pokud některý z účastníků bude chtít absolvovat školení pouze prezenční formou, víme ho přesunout na nejbližší školení, které bude možné vzhledem k situaci prezenčně realizovat (jednotlivá školení nabízíme 2-3 krát do roka).

Pokud by účastníkovi nevyhovovala ani jedna z náhradních forem, bude mu kurzovné vráceno v plné výši.